Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

2. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia;

3. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

4. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Urzędu Pracy;

5. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania;

6. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania desygnowania delegata Powiatu Pruszkowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;

7. treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice, Gminą Raszyn o odławianiu, transporcie i pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla zwierząt wolno żyjących na terenie Powiatu Pruszkowskiego;

8. treść umowy o odławianie i transport zwierząt wolno żyjących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz o pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla tych zwierząt;

9. dokonanie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2014 r.;

10. treść projektu umowy zlecenia dotyczącej usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego;

11. ustalenie trybu udzielenia zamówienia publicznego na wycinkę oraz pielęgnację drzew usytuowanych w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99;

12. udzielenie zamówienia publicznego na stały dozór stacji transformatorowej średniego napięcia, zlokalizowanej przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie

13. treść projektu aneksu do umowy na konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby Starostwa do właściwego banku;

14. treść aneksu do umowy na monitorowanie obiektu zlokalizowanego w Pruszkowie, przy ul. Ołówkowej 3/5;

15. udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu pruszkowskiego na strzeżony parking, przy ul. Ołówkowej 3/5 w Pruszkowie;

16. udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

17. treść projektu umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. na korzystanie z usługi płatności elektronicznej „PayByNet”;

18. treść umowy na przygotowanie i dostarczenie zestawu posiłków na spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Pruszkowskiego;

19. treść umowy darowizny w projekcie „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w partnerstwie z Urlich Polska sp. z.o.o;

20. treść aneksu do umowy partnerskiej „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w partnerstwie z Urlich Polska sp. z.o.o;

21. treść aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia zespołu szkół nr 1 w Pruszkowie przy ul.Promyka”;

22. treść umowy ze Spółką Centrum Rekord Nieruchomości Sp. z o.o. i Spółka, Spółka Komandytowa;

23. treść porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Grodziskiemu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności w roku 2015;

24. treść aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;

25. treść aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie.

Zarząd uzgodnił:

1. lokalizację inwestycji celu publicznego dla Gminy Brwinów (budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie), Gminy Michałowice (budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia w Nowej Wsi) i Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy (budowa sieci gazowej przy ul. Starzyńskiego);

Zarząd zezwolił:

1. na zajęcie terenu pasa drogowego w celu budowy zjazdu przy ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych, ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie;

2. przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3121 W – ul.Warszawska na działki w ul. Promyka w Jaworowej w gm. Raszyn;

3. lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3115 W- ul. Brzozowa na działkę w Nowej Wsi w gm. Michałowice;

4. na zajęcie terenu pasa drogowego na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową na ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie, ul. Długiej w Ładach;

5. na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3129 W – ul. Dworcowa w Piastowie;

6. na umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – ul. Słoneczna w Żółwinie gm. Brwinów, ul. Pruszkowska w Nadarzynie, Strzeniówce gm. Nadarzyn, w Kaniach gm. Brwinów, w Granicy gm. Michałowice, ul. Targowa w Opaczy Małej gm. Michałowice;

7. przedłużenie terminu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem stałego obiektu handlowego – kiosk w obszarze zabudowanym, przy drodze powiatowej ul. Wilsona w Brwinowie.Zarząd nie zezwolił na:

8. zrzeczenie się odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Pruszkowskiego znajdujące się w projektowanym pasie drogi wojewódzkiej 719.

Zarząd zatwierdził:

1. wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Pruszkowskiego;

2. skierowanie wniosków do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski nieruchomości położonych w Piastowie oraz we wsi Falenty Nowe w gm. Raszyn;

3. przyznanie dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres I kwartału 2015 roku.

Zarząd unieważnił:

1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Organizacja wyjazdu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych” w 2014 r.;

2. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych” w 2014 r.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst