Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup w systemie bezgotówkowym, paliwa płynnego oraz produktów i usług do pojazdów i urządzeń mechanicznych eksploatowanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie;

2. udzielenie zamówienia na zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń powielających, drukujących, faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

3. treść umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości przy ul. Ołówkowej 3/5 w Pruszkowie;

4. projekt umowy zlecenia dotyczącego prac remontowo-konserwacyjnych, porządkowych i ogrodniczych na nieruchomościach zarządzanych przez Powiat Pruszkowski,

5. treść aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ”Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”;

6. treść porozumienia dotyczącego ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;

7. treść porozumień dotyczących przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonego w pieczy zastępczej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku, prowadzonym na zlecenie samorządu Województwa Mazowieckiego;

8. treść porozumień dotyczących przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w na terenie m.st. Warszawy;

9. treść porozumienia dotyczącego przyjętego dziecka do Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie;

10. treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Powiatem Warszawskim Zachodnim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej;

11. treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miastem st. Warszawa w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta st. Warszawa- uczestników działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej;

12. treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Powiatem Grodziskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego uczestników działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego warsztatu terapii zajęciowej;

13. treść porozumienia dotyczącego ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego uczestników działających na terenie Miasta st. Warszawa warsztatów terapii zajęciowej;

14. treść aneksu do porozumienia dotyczącego ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy;

15. treść porozumienia dotyczącego ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej;

16. treści aneksów do porozumień dotyczących ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

17. lokalizację w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu (ul. Grodziska w Starej Wsi gm. Nadarzyn, ul. Pruszkowska Nowe Grocholice gm. Raszyn, ul. Długa w Ładach gm. Raszyn, ul. Leszczynowa gm. Raszyn, ul. Droga Hrabska w Ładach gm. Raszyn, ul. Warszawska w Piastowie, ul. Kasztanowa i ul. Plantowa w Młochowie gm. Nadarzyn);

18. udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56 A – dostosowanie pierwszej kondygnacji budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie”;

19. udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zakupu wraz z dostawą oprogramowania specjalistycznego do doboru i kontroli pracy urządzeń dla Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica, w ramach projektu pt. „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

20. wprowadzenie zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2014;

21. kontynuację współpracy z Powiatem Esslingen w zakresie służby zdrowia, samorządu terytorialnego i edukacji.

22. lokalizację ogrodzenia przy drodze powiatowej (ul. Warsztatowa w Pruszkowie).

Zarząd uzgodnił:

1. warunki zabudowy dla Miasta Pruszkowa, Gminy Raszyn i Gminy Michałowice;

Zarząd zezwolił na:

1. lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3111 W (ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie);

2. zajęcie terenu pasa drogowego ul. Brzozowej w Komorowie gm. Michałowice na czas robót związanych z budową chodnika;

3. zajęcie terenu pasa drogowego ul. Warszawskiej w Piastowie oraz ul. Wilsona w Brwinowie na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową;

4. zajęcie terenu pasa drogowego w celu umieszczenia stałego obiektu handlowego w obszarze zabudowanym (ul. B. Prusa róg ul. Ceramicznej w Pruszkowie, ul. B. Prusa 11 a w Pruszkowie, ul. Dworcowej w Piastowie)

5. umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu (ul. Rolna w Kajetanach, ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie);

6. zajęcie terenu pasa drogowego w celu umieszczenia czasowego stoiska handlowego – sprzedaż choinek przy ul. B. Prusa 41 w Pruszkowie;

Zarząd zatwierdził:

1. wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Pruszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury;

2. przeprowadzenie kontroli z realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu „B” w latach budżetowych 2013-2014”;

3. wymierzenie kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3142W (ul. B. Prusa w Pruszkowie);

4. tryb postępowania dotyczący odszkodowania na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z tytułu wywłaszczenia działki w Pruszkowie.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst