Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.

Wyrażano zgodę na:

1. zawarcie umowy z Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas” o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie;

2. zmianę umowy o powierzeniu realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zawartej, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytnek;

3. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w roku 2015;

4. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup w systemie bezgotówkowym, paliwa płynnego oraz produktów i usług do pojazdów i urządzeń mechanicznych eksploatowanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie;

5. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy, Prawo Zamówień Publicznych na zakupu wraz z dostawą licencji oprogramowania graficznego do prowadzenia zajęć w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica, w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

6. podpisanie porozumienia ze Spółką LONGBRIDGE 100 Sp. z o.o. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części ul. Komorowskiej w Pruszkowie w celu wycięcia drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

7. zajęcie terenu pasa drogowego na czas robót związanych z umieszczeniem urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – na ul. Sękocińskiej w Wolicy, na ul. Leszczynowej w Sękocinie Nowym, na ul. Regulskiej w Regułach, na ul. Głównej w Nowej Wsi, na ul. Lisa Kuli, Piłsudskiego, Warszawskiej, Bohaterów Wolności w Piastowie, na ul. B. Prusa w Pruszkowie, ul. Przejazd w Brwinowie, ul. Grodziskiej w Brwinowie, na ul. Warsztatowej w Pruszkowie, ul. Sienkiewicza w Pruszkowie;

8. przystąpienie do realizacji zadania związanego z odławianiem i transportem zwierząt wolno żyjących, na terenie Powiatu Pruszkowskiego z udziałem Miasta Pruszkowa, Miasta Piastów, Gminy Michałowice, Gminy Raszyn na dotychczasowych zasadach. Podjęte zostaną rozmowy z Gminami Brwinów i Nadarzyn.

9. powołanie członków komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zatwierdzono:

1. protokół postawienia w stan likwidacji, składnika majątku ruchomego (samochodu osobowego marki Fiat Palio Weekend) Starostwa Powiatowego w Pruszkowie użytkowanego przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie;

Nie zatwierdzono:

1. projektu przebudowy dróg powiatowych: nr 3143 W – ulica Staszica i nr 3124 W (ul. Gomulińskiego) w Pruszkowie w zakresie budowy chodników wraz z remontem istniejącego zjazdu, ponieważ projekt nie jest zgodny z umową zawartą pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a YUVA DEVELOPMENT.

Wydano:

1. pozytywną opinię na projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3115W – ul. Brzozowa w Komorowie Osiedle gm. Michałowice w zakresie chodnika projektowanego po południowej stronie ulicy na odcinku od ul. Komorowskiej do ul. Kolejowej. Inwestycja przygotowana jest zgodnie z umowa zawartą pomiędzy Powiatem Pruszkowskim i gminą Michałowice;

2. opinię ZRID w sprawie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca”.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst