Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wsparcie dla Pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Samorząd

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem przygotowań do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015, będzie istniała możliwość ubiegania się przez pracodawców o sfinansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W roku 2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej. W ramach tych środków mogą być sfinansowane:

1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS mogą być przyznane pracodawcy środki na finansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

1. do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2. do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,   nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

W przypadku chęci ubiegania się o sfinansowanie w/w działań ze środków KFS pracodawcy są zobowiązani do 10 grudnia 2014 r. określić potrzeby w zakresie kształcenia ustawicznego. W tym celu należy do w/w dnia złożyć załączony do pisma wniosek (w formie papierowej – w sekretariacie tut. Urzędu, pok. 128 lub elektronicznej – sekretariat@puppruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst