Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowy dom dziecka w Pruszkowie

Samorząd

W czwartek, 13 listopada, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, realizując zadania nałożone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, otworzyła drugą na terenie Powiatu placówkę opiekuńczo-wychowawczą – dom dziecka dla dzieci i młodzieży typu socjalizacyjnego, której zadaniem będzie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.

Realizowany program został przygotowany we współpracy z asystentem rodziny obejmując: plan pomocy dziecku umożliwiający kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny z zapewnieniem dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych. Każde z wychowanków zostanie objęte działaniami terapeutycznymi oraz będzie miało zapewnione korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Dzieci kierowane będą do placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ze względu na miejsce zamieszkania. O skierowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiadamia Sąd, który wydał orzeczenie. Podstawą skierowania jest orzeczenie Sądu lub wniosek rodziców/opiekunów małoletniego.

Placówka jest zlokalizowana w Pruszkowie przy ul. Szkolnej 3 i prowadzona będzie przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek, które wygrało ogłoszony przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego konkurs. Uruchomienie nowej placówki zostało podyktowane faktem, że dom dziecka w Walendowie nie był w stanie zabezpieczyć sytuacji wszystkich dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego wymagających umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W placówce jest 14. miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia. Na realizację tego zadania w latach 2014-2016 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.183.000,00 zł. Środki na ten cel zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2016 roku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst