Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XLII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 28 października 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Wręczenie nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów roku szkolnego 2013/2014.

6. Wręczenie naukowych i sportowych Stypendiów Starosty Pruszkowskiego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2013/2014. /BR-558/14/

8. Informacja Nr 37/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 10 września do 14 października 2014 roku. /BR-/14/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-559/14/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-560/14/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku. /BR-561/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/10 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-562/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/11 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-563/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/47 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-564/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. /BR-565/14/

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie. /BR-566/14/

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Pruszkowskim na rok 2014. /BR-567/14/

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-568/14/

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego rozważanej rezygnacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej. /BR-569/14/

20. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.

21. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst