Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XLII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XLII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 28 października 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Wręczenie nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów roku szkolnego 2013/2014.

6. Wręczenie naukowych i sportowych Stypendiów Starosty Pruszkowskiego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2013/2014. /BR-558/14/

8. Informacja Nr 37/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 10 września do 14 października 2014 roku. /BR-/14/

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-559/14/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-560/14/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku. /BR-561/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/10 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-562/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/11 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-563/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/47 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-564/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. /BR-565/14/

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie. /BR-566/14/

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Pruszkowskim na rok 2014. /BR-567/14/

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-568/14/

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego rozważanej rezygnacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z budowy wiaduktu WD-1 nad trasą S7 i linią kolejową nr 8 w ciągu ul. Spornej. /BR-569/14/

20. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.

21. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst