Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert

Samorząd

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2015 – 2016.

I. RODZAJ ZADANIA:

Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowych Domów Samopomocy jako kontynuacja dotychczasowej działalności.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone dalsze wykonywanie zadania z administracji rządowej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1586) zadanie dotyczy prowadzenia dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy:

1) Typu A i B – dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (30 miejsc)
2) Typu B – dla osób upośledzonych umysłowo (25 miejsc)

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, realizujących zadanie z zakresu pomocy społecznej w latach ubiegłych, jeśli cele statutowe tych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

Pełna treść ogłoszenia
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst