Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XL Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XL Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 35/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 5 czerwca do 8 sierpnia 2014 roku. /BR-530/14/

6. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-531/14/

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2013. /BR-532/14/

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-533/14/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-534/14/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013-2015. /BR-535/14/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 218/11 z obrębu Sokołów, gm. Michałowice. /BR-536/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 50/6 z obrębu Dawidy Bankowe, gm. Raszyn. /BR-537/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 83/5 z obrębu Moszna Wieś, gm. Brwinów. /BR-538/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/24 z obrębu Parzniew, gm. Brwinów. /BR-539/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Pruszkowskiego w trybie odwołania. /BR-540/14/

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/380/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-541/14/

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst