Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Przyjecie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
6. Informacja Nr 32/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 5 marca do 15 kwietnia 2014 r. /BR-498/14/
7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
/BR-499/14/ i /BR-500/14/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-490/14/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-491/14/
10. Podjecie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. /BR-492/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-493/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 203 „Daniel”, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części nieruchomości rolnej, położonej we wsi Parzniew, gm. Brwinów. /BR-494/14/
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmiany w harmonogramie dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. /BR-495/14/
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły. /BR-496/14/
15. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w rocznym programie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. /BR-497/14/
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst