Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Przyjecie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
6. Informacja Nr 32/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 5 marca do 15 kwietnia 2014 r. /BR-498/14/
7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
/BR-499/14/ i /BR-500/14/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-490/14/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-491/14/
10. Podjecie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. /BR-492/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 z obrębu Parzniew gm. Brwinów. /BR-493/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 203 „Daniel”, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, części nieruchomości rolnej, położonej we wsi Parzniew, gm. Brwinów. /BR-494/14/
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmiany w harmonogramie dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. /BR-495/14/
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 2 dla kandydatów spoza obwodu szkoły. /BR-496/14/
15. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w rocznym programie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. /BR-497/14/
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst