Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat dofinansuje usuwanie azbestu

Samorząd

Na budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego wciąż można dostrzec niebezpieczny dla zdrowia azbest.

Azbestem nazywa się włókniste minerały z grup serpentynów i amfiboli. Pod względem budowy chemicznej azbest stanowią uwodnione krzemiany, głównie magnezu i żelaza. W budownictwie azbest stosowany był w wyrobach powszechnego użytku, takich jak: eternit (płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości azbestu od 10 do 13%). Azbest jest substancją o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącą poważne zagrożenie zdrowia. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych, na przykład w czasie demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Odpady zawierające azbest nie mogą być kierowane do powtórnego wykorzystania (czyli odzysku). Obecnie praktycznie jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach.

Według danych zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2007-2015 w Powiecie Pruszkowskim ilość wyrobów azbestowych szacowana jest na 30 tys Mg, zaś wskaźnik nagromadzenia azbestu na 5 Mg/km2 .

Z uwagi na konieczność zintensyfikowania usuwania odpadów zawierających azbest Rada Powiatu w dniu 30 marca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIII/308/10 przyjęła regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego. Regulamin ten jest kontynuacją udzielania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uległ likwidacji z dniem 01.01.2010 r. Jest zgodny również z zamierzeniami usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Tekst uchwały w dniu 7.07.2010 r. został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowaniem objęte jest usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

· są właścicielami nieruchomości lub dysponują nieruchomością na podstawie zawartej z właścicielem umowy, która znajduje się na terenie Powiatu Pruszkowskiego,

· dokonały zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego zamiaru wykonywania prac remontowych lub posiadają decyzję na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego – w zależności od zakładanego zakresu prac,

· zawarły umowę na usuwanie odpadów zawierających azbest ze specjalistyczną firmą posiadającą stosowną decyzję administracyjną w tym zakresie.

Dofinansowanie może być przyznane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, z której na być usuwany azbest. Dotacja może być przyznana w wysokości do 50 % kosztów usuwania odpadów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 3 000 zł. Wysokość dotacji określa się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków lub faktur wystawionych przez specjalistyczną firmę, która usuwała azbest.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Powiatu Pruszkowskiego. W Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dostępne są:

• Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

• Wniosek o przyznanie dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego

• Wzór umowy na dotację usuwania odpadów zawierających azbest.

Zapraszam do zainteresowania się usuwaniem azbestu i możliwością uzyskania dofinansowania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst