Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

11 czerwca podczas XXVIII Sesji, Rada Powiatu Pruszkowskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2012 r.

Na początku sesji uroczyście pożegnano byłego Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie mł. insp. Waldemara Perdiona. Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski w imieniu Zarządu Powiatu i wszystkich Radnych podziękowała Komendantowi Perdionowi za pracę na rzecz społeczności Powiatu Pruszkowskiego, której wymiernym efektem jest wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszym terenie. Następnie przedstawiła zgromadzonym nadkom. Huberta Kowalczewskiego nowego komendanta Policji w Pruszkowie, który przez ostatnie 5 lat pełnił tę funkcję w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 , Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium za 2012 r. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawiało w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu. Zgodnie z przedłożonymi danymi dochody budżetu wykonano w 94,28 % planu to jest 115 163 825,84 , natomiast wydatki w 96,21% czyli w kwocie 121 462 188,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w 96% to jest w kwocie 11 266 470,70 zł.
Z największych inwestycji ubiegłego roku należy wymienić: rozpoczęcie przebudowy ulicy Przyszłości (1.097.754,94 zł.), przebudowę ul. Promyka w Pruszkowie (742 599,83 zł), ostatni etap przebudowy ul. Grodziskiej w Brwinowie (1.992 912,95 zł), przebudowę ul. Rolnej w Kajetanach oraz ul. Nadarzyńskiej w Szamotach (2.669483,69 zł.). Po zapoznaniu się z opinią komisji oraz RIO Radni w zdecydowanej większości udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2012 rok.

Starosta podziękowała Radnym za współpracę przy realizacji budżetu, a w szczególności Bronisławie Sokołowskiej Skarbnikowi Powiatu, wraz z całym zespołem finansowym, za bardzo dobre współdziałanie z Zarządem Powiatu oraz wszystkim Pracownikom Starostwa za wspaniałą i pełną poświęcenia pracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
(format pps. 17MB)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst