Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 11 czerwca 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 24/2013 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 maja 2013 r. do 28 maja 2013 roku. /BR-385/13/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012. /BR-386/13/ (sprawozdanie z wykonania budżetu materiał /BR-353/13/ radni otrzymali wcześniej).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2012 rok. /BR-387/13/
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2012. /BR-388/13/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. /BR-389/13/
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-390/13/
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013. /BR-391/13/
12. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o wyrażenie zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Pruszkowskiego w trybie odwołania. /BR-392/13/
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst