Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

27 listopada 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro) odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Sprawozdanie z realizacji inwestycji powiatowych w 2012 r. /BR-288/12/
6. Informacja Nr 18/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 4 października do 7 listopada 2012 roku. /BR-289/12/
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-290/12/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-291/12/
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-292/12/
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. /BR-293/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu określającego zasady współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. /BR-294/12/
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-295/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. /BR-296/12/
14. Podjecie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-297/12/
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-298/12/
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-299/12/
17. Podjecie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie. /BR-300/12/
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
o okresie nauczania 2 – letnim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, przy ul. Promyka 24/26 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3 – letnim cyklu kształcenia. /BR-301/12/
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. /BR-302/12/
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie. /BR-303/12/
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. /BR-304/12/
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. /BR-305/12/
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr ew. 87 w obrębie Parzniew, gm. Brwinów. /BR-306/12/
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki o nr ew. 90/12, 90/17, 90/29, 90/30, 90/37 i 91/23 w obrębie Parzniew, gm. Brwinów. /BR-307/12/
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-308/12/
26. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmiany w harmonogramie dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy w 2012 roku. /BR-309/12/
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-310/12/
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Marka S. /BR-311/12/
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Sylwestra O. /BR-312/12/
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst