Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Wręczenie nagród laureatom eliminacji powiatowych XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”

6. Informacja Nr 14/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 maja do 30 maja 2012 roku. /BR-229/12/

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. /BR-230/12/ (sprawozdanie z wykonania budżetu radni otrzymali wcześniej)

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2011 rok. /BR-231/12/

9. Sprawozdanie z wykonania inwestycji w SPZ ZOZ w Pruszkowie w 2011 r. /BR-232/12/

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2011. /BR-233/12/

11. Perspektywy funkcjonowania SPZ ZOZ w Pruszkowie w kontekście możliwości transformacji formuły organizacyjno-prawnej jednostki.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-234/12/

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-235/12/

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-236/12/

15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 91/23 w obrębie Parzniew, gm. Brwinów. /BR-237/12/

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 102 w obrębie 19 miasta Pruszkowa. /BR-238/12/

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst