Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Urząd Pracy pomaga niepełnosprawnym

Samorząd

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w bieżącym roku dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach których będzie realizował zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W wyniku podziału przyznanych środków realizowane będą formy mające na celu zaktywizowanie osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego. Możliwe jest zatem odbycie przez bezrobotne osoby niepełnosprawne stażu u pracodawcy, który umożliwi zdobycie doświadczenia i umiejętności do wykonywania pracy na określonym, oferowanym przez pracodawcę stanowisku. Pracodawcy mogą również zatrudnić niepełnosprawną osobę na stanowisko zorganizowane w ramach prac interwencyjnych. W wyniku podpisania umowy o zorganizowanie powyższej formy pracodawca uzyska refundację części kosztów związanych z zatrudnianiem skierowanej osoby bezrobotnej, poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy mogą również ukończyć szkolenie, w wyniku którego podniosą kwalifikacje lub zaktualizują już posiadane, co w dużej mierze może przyczynić się do uzyskania zatrudnienia. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem celowości szkolenia.

W bieżącym roku istnieje również możliwość uzyskania przez przedsiębiorcze, bezrobotne osoby niepełnosprawne środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zainteresowane tą formą pomocy osoby muszą złożyć „wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej” wraz z obowiązującymi załącznikami w określonym przez tut. Urząd Pracy terminie. Najbliższy nabór wniosków odbędzie się w dniach 7 – 18 maja 2012r.

Wnioski o zorganizowanie szkolenia oraz przyznanie ww. środków należy składać w sekretariacie tut. Urzędu Pracy. Zachęcamy również pracodawców, którzy wyrażają chęć zatrudnienia bądź przyjęcia na staż bezrobotnej osoby niepełnosprawnej do składania wniosków o zorganizowanie powyższych form aktywizacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Drzymały 30, bądź pod numerem telefonu (22) 29-10-601. Wnioski o zorganizowanie wyżej opisanych form zamieszczone są na stronie internetowej tut. Urzędu www.puppruszkow.go3.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst