Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

OGŁOSZENIE

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dn. 5 czerwca r..o samorządzie powiatowym tj. (Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. ze zm.)

Dofinansowane może być następujące zadanie, przewidziane do realizacji w 2012 roku:

Program rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej oraz pielęgnowania polskości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturowej dzieci i młodzieży.

Tworzenie kultury aktywności osób starszych w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

(zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Szczegółowe warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Powiat Pruszkowski ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

1. Organizacja działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży i osób starszych. Preferowane będą zadania wpisujące się w jedno z najważniejszych wydarzeń w 2012 roku, jakim jest Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

2. W ramach programu oczekiwana jest psychiczna i fizyczna aktywizacja osób starszych, którym grozi wykluczenie społeczne i integracja międzypokoleniowa,
w szczególności poprzez:

– podejmowanie przedsięwzięć w zakresie animacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej,

– pobudzenie inicjatywy podejmowania pomocy (wychodzącej poza grono rodziny),

– umożliwienie poznania nowych zainteresowań, w tym wolontariatu seniorów,

– prezentację możliwości korzystania z różnorodnych dóbr kultury,

– organizację imprez integracyjnych międzypokoleniowych,

– organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji promujących wartości integracji międzypokoleniowej.

Przewidywana kwota dofinansowania 48.000 ,- zł. (czterdzieści osiem tysięcy złotych). W uzasadnionych przypadkach kwota dofinansowania może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji.

Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
1. wydatki kwalifikowane
1.1 Koszty bezpośrednie projektu:
W ramach programu kwalifikowanymi wydatkami są m.in.:
– koszty organizacji spotkań, warsztatów, konferencji promujących wartości integracji międzypokoleniowej.
– inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu.
1.2 Koszty pośrednie projektu (maksymalnie 15% kwoty wnioskowanej dotacji):
Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:
– wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
– wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

2. wydatki niekwalifikowane
Zakres dofinansowania nie obejmuje:

– wydatków inwestycyjnych,
– wydatków na zakup środków trwałych w tym zakup sprzętów (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
– pokrycia kosztów utrzymania biura podmiotu uprawnionego, a także kosztów wynagrodzenia pracowników,
o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.
Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, na swojej stronie internetowej oraz przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) prowadzenie przez organizację działalności na terenie powiatu pruszkowskiego,
2) prawidłowo i kompletnie wypełniony wzór oferty określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25),
3) załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
4) załączenie aktualnego statutu,
5) załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu,
Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
Prosi się o nie załączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

W ramach przyznanej przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dotacji, rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2012 r., w związku z tym powinno to być uwzględnione w harmonogramie
i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej.
Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz / lub osobowy). Dotacja Powiatu nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazanych
z budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 31 października 2012 roku.

Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 13.04. 2012 r., upływa z dniem 07.05 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30. W zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek” Konkurs ofert na zadanie „ Tworzenie kultury aktywności osób starszych w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe” Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zasady składania wniosków na finansowe wsparcie projektów podmiotów uprawnionych:

1) Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
2) Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak również z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
3) W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zostanie poinformowana o kwocie i przeznaczeniu przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 10 maja 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu będzie publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego.
Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.
Ponadto, przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, t.j.):
1) kryteria merytoryczne:
– zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
– określony adresat projektu,
– zakładane rezultaty realizacji zadania,
2) kryteria finansowe:
– koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
– udział środków własnych oferenta,
– spójność kosztorysu z opisem zadania,
Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę – wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.
3) kryteria organizacyjne:
­ – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
– zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta,
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych, we wcześniejszych konkursach, środków,
5) atrakcyjność, zadania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
W roku 2011 nie zrealizowano zadania o podobnej tematyce.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-22 738 14 33; 0-22 738 14 30

WSKAŹNIK OCEN KONKURSU

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst