OGŁOSZENIE

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dn. 5 czerwca r..o samorządzie powiatowym tj. (Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. ze zm.)

Dofinansowane może być następujące zadanie, przewidziane do realizacji w 2012 roku:

Program rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej oraz pielęgnowania polskości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturowej dzieci i młodzieży.

Tworzenie kultury aktywności osób starszych w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

(zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Szczegółowe warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Powiat Pruszkowski ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

1. Organizacja działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży i osób starszych. Preferowane będą zadania wpisujące się w jedno z najważniejszych wydarzeń w 2012 roku, jakim jest Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

2. W ramach programu oczekiwana jest psychiczna i fizyczna aktywizacja osób starszych, którym grozi wykluczenie społeczne i integracja międzypokoleniowa,
w szczególności poprzez:

– podejmowanie przedsięwzięć w zakresie animacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej,

– pobudzenie inicjatywy podejmowania pomocy (wychodzącej poza grono rodziny),

– umożliwienie poznania nowych zainteresowań, w tym wolontariatu seniorów,

– prezentację możliwości korzystania z różnorodnych dóbr kultury,

– organizację imprez integracyjnych międzypokoleniowych,

– organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji promujących wartości integracji międzypokoleniowej.

Przewidywana kwota dofinansowania 48.000 ,- zł. (czterdzieści osiem tysięcy złotych). W uzasadnionych przypadkach kwota dofinansowania może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji.

Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
1. wydatki kwalifikowane
1.1 Koszty bezpośrednie projektu:
W ramach programu kwalifikowanymi wydatkami są m.in.:
– koszty organizacji spotkań, warsztatów, konferencji promujących wartości integracji międzypokoleniowej.
– inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu.
1.2 Koszty pośrednie projektu (maksymalnie 15% kwoty wnioskowanej dotacji):
Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:
– wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
– wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

2. wydatki niekwalifikowane
Zakres dofinansowania nie obejmuje:

– wydatków inwestycyjnych,
– wydatków na zakup środków trwałych w tym zakup sprzętów (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
– pokrycia kosztów utrzymania biura podmiotu uprawnionego, a także kosztów wynagrodzenia pracowników,
o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.
Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, na swojej stronie internetowej oraz przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Pruszkowski.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) prowadzenie przez organizację działalności na terenie powiatu pruszkowskiego,
2) prawidłowo i kompletnie wypełniony wzór oferty określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25),
3) załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
4) załączenie aktualnego statutu,
5) załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu,
Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
Prosi się o nie załączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

W ramach przyznanej przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dotacji, rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2012 r., w związku z tym powinno to być uwzględnione w harmonogramie
i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej.
Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz / lub osobowy). Dotacja Powiatu nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazanych
z budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 31 października 2012 roku.

Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 13.04. 2012 r., upływa z dniem 07.05 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30. W zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek” Konkurs ofert na zadanie „ Tworzenie kultury aktywności osób starszych w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe” Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zasady składania wniosków na finansowe wsparcie projektów podmiotów uprawnionych:

1) Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
2) Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak również z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
3) W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zostanie poinformowana o kwocie i przeznaczeniu przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 10 maja 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu będzie publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego.
Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.
Ponadto, przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, t.j.):
1) kryteria merytoryczne:
– zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
– określony adresat projektu,
– zakładane rezultaty realizacji zadania,
2) kryteria finansowe:
– koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
– udział środków własnych oferenta,
– spójność kosztorysu z opisem zadania,
Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę – wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.
3) kryteria organizacyjne:
­ – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
– zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta,
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych, we wcześniejszych konkursach, środków,
5) atrakcyjność, zadania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
W roku 2011 nie zrealizowano zadania o podobnej tematyce.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-22 738 14 33; 0-22 738 14 30

WSKAŹNIK OCEN KONKURSU