Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

Samorząd

Publiczna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego, zwana „Placówką Rodzinną”, jest jednostką budżetową Powiatu Pruszkowskiego, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu.

Pan Jerzy Berliński został zatrudniony przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, jako pracownik samorządowy, na stanowisku dyrektora placówki. Ponadto w placówce pracują wychowawca i główny księgowy. W roku 2011 roku w placówce przebywało 6 dzieci.

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na likwidację Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a. Wystąpienie o wyrażenie zgody na likwidację placówki nie jest tożsame z jej likwidacją. Decyzja została podyktowana wyłącznie dbałością o dobro wychowanków, z uwagi na to, że kilkuletnia dokumentacja świadczy o niewłaściwej działalności tej placówki. W styczniu 2009 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się z prośbą o bardzo pilne przeprowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie kontroli doraźnej w związku
z niepokojącymi informacjami dotyczącymi placówki. Alarmujące informacje od wielu osób z instytucji, mających bezpośredni kontakt z dziećmi przebywającymi w placówce, odnotowywane były w dokumentacji przez kilka lat budząc niepokój pracowników PCPR i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Podczas pierwszego dnia kontroli placówki, pracownicy PCPR, po wielogodzinnej rozmowie z dyrektorem placówki, nie byli w stanie ustalić harmonogramu i zakresu kontroli. Państwo Berlińscy powołując się na kontrole przeprowadzone w ostatnim czasie przez Sąd Rejonowy, kuratorów, Sanepid i Policję, odmówili współpracy pracownikom PCPR. Powodem wszystkich kontroli były doniesienia o zaniedbywaniu dzieci oraz niewypełnieniu standardu opieki i wychowania
oraz przestrzegania praw dziecka.

W marcu 2009 r. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, której Wiceprezesem Zarządu jest Pani Maria Wąszewska-Berlińska, skierowała do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ostro sformułowany protest przeciwko podjętym działaniom. Dyrektor Jerzy Berliński wysłał dwa pisma do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego negujące zasadności kontroli rozpoczętej przez PCPR.

Śledztwo prowadzone na wniosek PCPR w Pruszkowie przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie w sprawie o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad wychowankami, kierowanej przez Dyrektora Jerzego Berlińskiego placówki, zostało umorzone, to jednak, w uzasadnieniu do tej decyzji, prokurator zauważył możliwość uznania zachowania wychowawców w stosunku do wychowanków za naganne moralnie.

Podsumowanie z kontroli Rzecznika Praw Dziecka, przeprowadzonej w placówce w dniach 11 – 12 października 2011 r. nie było bezpośrednią przyczyną decyzji o wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego o opinię w sprawie likwidacji placówki, stanowiąc jedno z ogniw łańcucha zdarzeń wpływających na negatywną ocenę pracy Państwa Berlińskich.

Powaga urzędu Rzecznika Praw Dziecka jest nie do przecenienia, zatem Zarząd Powiatu nie mógł nie zareagować na sformułowane w dokumencie wnioski dot. braków:
w dostosowaniu wyżywienia do potrzeb rozwojowych dzieci, wyposażeniu w odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej, czy dostępie przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych. W świetle zgromadzonych faktów, Zarząd jako pracodawca, rozwiązał umowę o pracę z Dyrektorem Jerzym Berlińskim.

W 2011 roku Powiat Pruszkowski przeznaczył na funkcjonowanie Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie kwotę 259 692, 32 zł przy założeniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 wychowanka 3 606,84 zł.

Jak wynika z rocznego sprawozdania Placówki wykorzystano kwotę 237 303,18 zł, zatem średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w placówce wyniósł w 2011 r. – 3 439,18 zł.

W ramach posiadanego funduszu Pan Berliński jako Dyrektor swobodnie dysponował zryczałtowaną kwotą pieniędzy w wysokości 559,98 zł miesięcznie na 1 dziecko , co w przeliczeniu na rok na wszystkie dzieci daje 38 619,95 zł, które to środki finansowe stanowią 17,04% wszystkich wydatków placówki i nie podlegają szczegółowemu rozliczeniu. Analizując kwoty dotyczące utrzymania jednego dziecka w Placówce należy brać pod uwagę fakt, że w 2011 r. przebywała w niej zmienna liczba wychowanków – 5 wychowanków przez okres trzech miesięcy i 6 wychowanków przez okres 9 miesięcy. Dodatkowo wychowankowie otrzymywali każdego roku paczki z okazji Świat Bożego Narodzenia finansowane przez Powiat. Niektórzy z wychowanków uczestniczyli w kolejnych edycjach projektu unijnego „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” i tak w roku 2011 – środki finansowe z projektu na uczestnictwo jednego z wychowanków wyniosły 9 973, 61 zł.

Dbałość Zarządu Powiatu Pruszkowskiego – jako urzędników – o racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi oraz wymaganie, aby za te pieniądze dzieci
w tej placówce były szczęśliwe, zadbane, prawidłowo odżywione i żyły w godnych warunkach, jest uzasadnione, nie tylko z punktu widzenia urzędniczego, ale i ludzkiego.

W Powiecie Pruszkowskim jest 111 rodzin zastępczych spokrewnionych, 46 rodzin zastępczych, 5 zawodowych rodzin niespokrewnionych z dzieckiem i 2 całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywa prawie 230 dzieci, których opiekunowie wypełniają swoją codzienną misję oraz wszystkie obowiązki, w sposób niebudzący wątpliwości czy niepokoju pracowników PCPR.

Odpowiedzialność za podejmowane działania dla obydwu stron określają obowiązujące przepisy prawa i obydwie strony są zobowiązane do ich przestrzegania. W tym przypadku działają głównie emocje, a w emocjach wielu nie bierze pod uwagę, że urzędnik niejednokrotnie przez lata studiował psychologię, pedagogikę, politologię, socjologię, czy inne określone w ustawie o pomocy społecznej kierunki, żeby oddawać dużą część swojego życia sprawom innych i móc nieść im pomoc w trudnych chwilach.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego jest organem wykonawczym powiatowej administracji samorządowej, który ze sposobu realizacji zadań jest rozliczany przez Radę Powiatu Pruszkowskiego i ta podejmie ostateczną decyzję w sprawie Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a.

Na wniosek Starosty Elżbiety Smolińskiej, zaakceptowany przez Wojewodę Mazowieckiego, od 27 grudnia 2011 roku pracuje zespół w składzie: przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej oraz straszy inspektor wojewódzki, doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, jednocześnie kurator nadzorujący wychowanków przebywających w Publicznej Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a, p.o. Dyrektora i pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Po pierwszym spotkaniu, Zespół, mając na uwadze dobro dzieci oraz, dla uzyskania pewności, że pozostawienie wychowanków w Publicznej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a, nie będzie miało negatywnego wpływu na ich rozwój i funkcjonowanie, zaproponował, aby Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wystąpił do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o skierowanie wszystkich wychowanków Publicznej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Warszawie w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych. Pismo Starosty Elżbiety Smolińskiej w tej sprawie zostało skierowane do Sądu Rejonowego w Pruszkowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z datą 30 grudnia 2011 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst