XVI Sesja Rady

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Zapraszamy na XVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

sesja fot

 

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-187/2019/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego /BR-188/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 /BR-189/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-185/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-186/2019/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowice
  /BR-190/2019/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej /BR-191/2019/.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka /BR-192/2019/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok /BR-194/2019/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok /BR-195/2019/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-196/2019/ .
 7. Informacja Nr 9/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 listopada do 6 grudnia 2019 r. /BR-193/2019/.
 8. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
  Stanisław Dymura
  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  Projekty uchwał Rady do pobrania:
  BR.0000.70.2019_porządek XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
  BR_185_2019_wpf2020
  BR_186_2019_budżet2020
  BR_187_2019_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
  BR_188_2019_wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
  BR_189_2019_wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
  BR_190_2019_pomoc finansowa gmina Michałowice
  BR_191_2019_przyjęcie od wojewody zadań publicznych
  BR_192_2019_wynagrodzenie rodzin zastępczych
  BR_193_2019_informacja o pracy zarządu
  BR_194_2019_plan kontroli komisji rewizyjnej
  BR_195_2019_plan pracy rady
  BR_196_2019_rozpatrzenie skargi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   

   

   

  Przewodniczący

  Rady Powiatu Pruszkowskiego

   

  Stanisław Dymura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   

   

  Przewodniczący

  Rady Powiatu Pruszkowskiego

   

  Stanisław Dymura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.