XV Sesja Rady Powiatu

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Zapraszamy na XV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

64504855_2355558568056523_4653142193819615232_o

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-169/2019/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-170/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raszyn /BR-171/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brwinów /BR-172/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nadarzyn /BR-173/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-174/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 /BR-175/2019/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  /BR-176/2019/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-177/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 371/13, nr ew. 371/15 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn oraz nr ew. 838/27 z obrębu Nadarzyn gm. Nadarzyn /BR-178/2019/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-179/2019/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-180/2019/.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-182/2019/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-183/2019/.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2018/2019 /BR-168/2019/.
 6. Informacja Nr 8/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 1 października do 6 listopada 2019 r. /BR-181/2019/.
 7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska


Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR.0000.64.2019_porządek
BR_168_2019_informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
BR-169_2019_wpf
BR_170_2019_budżet
BR_171_2019_ pomoc finansowaRaszyn
BR_172_2019_ pomoc finansowaBrwinów
BR_173_2019_ pomoc finansowaNadarzyn
BR_174_2019_statut
BR_175_2019_organizacje pozarządowe
BR_176_2019_PFRON
BR_177_2019_harmonogram aptek
BR_178_2019_nieodpłatne nabycie nieruchomości
BR_179_2019_nadanie statutu szkole policealnej
BR_180_2019_określenie zasad dla nauczycieli
BR_181_2019_informacja o pracy zarządu
BR_182_2019_skargaStarosta
BR_183_2019_stanowiskoWojewoda