Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XV Sesja Rady Powiatu

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Zapraszamy na XV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

64504855_2355558568056523_4653142193819615232_o

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-169/2019/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-170/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raszyn /BR-171/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brwinów /BR-172/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nadarzyn /BR-173/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-174/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 /BR-175/2019/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  /BR-176/2019/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-177/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 371/13, nr ew. 371/15 z obrębu Strzeniówka gm. Nadarzyn oraz nr ew. 838/27 z obrębu Nadarzyn gm. Nadarzyn /BR-178/2019/.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-179/2019/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-180/2019/.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-182/2019/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-183/2019/.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2018/2019 /BR-168/2019/.
 6. Informacja Nr 8/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 1 października do 6 listopada 2019 r. /BR-181/2019/.
 7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska


Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR.0000.64.2019_porządek
BR_168_2019_informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
BR-169_2019_wpf
BR_170_2019_budżet
BR_171_2019_ pomoc finansowaRaszyn
BR_172_2019_ pomoc finansowaBrwinów
BR_173_2019_ pomoc finansowaNadarzyn
BR_174_2019_statut
BR_175_2019_organizacje pozarządowe
BR_176_2019_PFRON
BR_177_2019_harmonogram aptek
BR_178_2019_nieodpłatne nabycie nieruchomości
BR_179_2019_nadanie statutu szkole policealnej
BR_180_2019_określenie zasad dla nauczycieli
BR_181_2019_informacja o pracy zarządu
BR_182_2019_skargaStarosta
BR_183_2019_stanowiskoWojewoda

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst