XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
64504855_2355558568056523_4653142193819615232_o

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-155/2019/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-156/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2019 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej /BR-157/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 698/2 obr. 2 m. Piastów /BR-158/2019/.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-159/2019/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/430/2018 z dnia 25 września 2018 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-160/2019/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. /BR-161/2019/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kierunków działań Zarządu
  Powiatu Pruszkowskiego ws. inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji
  w latach 2019-2023 /BR-153/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-154/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR- 164/2019/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-165/2019/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-166/2019/.
 18. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych.
 19. Ochrona zieleni, bilans drzew usuniętych i nasadzonych w Powiecie Pruszkowskim.
 20. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu /BR-162/2019/.
 21. Informacja Nr 7/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 sierpnia do 30 września 2019 r. /BR-163/2019/.
 22. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR.0000.57.2019 porządek XIV sesji Rady Powiatu
BR_153_2019_zaopiniowanie kierunków działań ws. inwestycji drogowych
BR_154_2019_program naprawczy
BR_155_2019_wpf
BR_156_2019_budżet
BR_158_2019_nieodpłatne nabycie własności_Piastów
BR_159_2019_regulamin zasad wynagradzania nauczycieli
BR_160_2019 zmieniająca uchwałę z 2018 r. _ wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
BR_161_2019 _ wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
BR_162_2019_harmonogram wydarzeń powiatu
BR_163_2019_informacja o pracy zarządu
BR-157_2019_środki finansowe dla policji
BR-164_2019_rozpatrzenie skargi
BR-165_2019_rozpatrzenie skargi
BR-166_2019_rozpatrzenie petycji

Skip to content