XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
DSC_4364

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-136/2019/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-137/2019/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  /BR-138/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów /BR-139/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie miasta Piastowa /BR-140/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest /BR-141/2019/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-142/2019/.
 13. Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 14. Informacja Nr 6/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 6 czerwca do 13 sierpnia 2019 r. /BR-143/2019/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

BR.0004.46.2019_porządek XII sesji
BR_136_2019_wpf BR_137_2019_budżet
BR_137_2019_budżet
BR_138_2019_zmieniająca uchwałę dot. podziału środków PFRON
BR_139_2019__powierzenie prowadzenia zimowego utrzymania dróg_gmina Brwinów
BR_140_2019_powierzenie prowadzenia zimowego utrzymania dróg_miasto Piastów
BR_141_2019_regulamin udzielania dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest
BR_142_2019_komisja konkursowa na stanowisko dyrektora SPZ ZOZ-u
BR_143_2019_informacja o pracy zarządu