Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Konkurs Konsumencki dla młodzieży

Kultura

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego do udziału w konkursie „INFORMACYJNA ULOTKA KONSUMENCKA”

Zaprojektuj ulotkę konsumencką i wygraj super nagrodę!
TERMIN SKŁADANIA PRAC upływa w dniu 30.03.2012 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 738 14 50.

REGULAMIN KONKURSU
„Informacyjna Ulotka Konsumencka”

1. organizatorem konkursu jest Powiat Pruszkowski.

2. konkurs jest edukacyjno – naukowym konkursem z dziedziny sztuki, sprawdzającym i popularyzującym wiedzę z zakresu przepisów prawa konsumenckiego oraz praktyk związanych z dokonywaniem zakupów i zamawianiem usług, a także uwzględniającym pomysłowość, staranność i talent uczestników konkursu.

3. celem konkursu jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród uczniów gimnazjów i liceów Powiatu Pruszkowskiego.

4. sposób przeprowadzenia konkursu: uczestnicy konkursu składają własnoręcznie wykonane informacyjne ulotki konsumenckie (sposób wykonania dowolny) w formie tradycyjnej i cyfrowej na CD na temat związany z prawem konsumentów. Ze złożonych prac Komisja konkursowa wyłania najlepsze prace, przyznając I, II i III miejsca. Komisja może przyznać wyróżnienia dla autorów prac.

5. zastrzega się możliwość nieprzyznania I, II lub III miejsca oraz przyznania miejsca exequo.

6. pożądana objętość pracy: do 1 kartki (1 lub 2 strony) w formacie A4, A5 lub A6.

7. kryteria oceny: ciekawa (dowcipna) treść i siła przekazu (od 1 do 4 pkt.), atrakcyjność i pomysłowość strony graficznej (od 1 do 4 pkt.), znajomość przepisów konsumenckich i ich praktyczne zastosowanie (od 1 do 4 pkt.).

8. konkurs rozpoczyna się 1.01.2012 r. i trwa do 30.03.2012 r. Prace konkursowe składać należy do 30 marca 2012 r. Prace złożone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

9. praca powinna być złożona w dwóch kopertach, w jednej treść z wymyślonym hasłem autora, w drugiej hasło autora oraz imię, nazwisko, wiek, dokładny adres autora, nr tel. /tel. kom/ oraz nazwę szkoły, do której autor uczęszcza. Niezależnie od formy złożenia pracy należy umieścić w widocznym miejscu dopisek „konkurs konsumencki”.

10. forma składania prac: listownie na adres Starostwa, osobiście w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub w Kancelarii Starostwa w Pruszkowie.

11. podane dane osobowe autora będą przetwarzane jedynie dla celów konkursu.

12. prace nie będą zwracane.

13. konkurs przeznaczony jest dla Powiatu Pruszkowskiego – uczniów gimnazjów i liceów. W konkursie nie mogą brać udziału prace dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, dzieci Radnych Powiatu Pruszkowskiego oraz Członków Komisji konkursowej.

14. złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową, która zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami wybierze prace nagrodzone oraz ewentualnie przyzna wyróżnienia.

15. konkurs przeprowadza Komisja konkursowa, powołana przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego zarządzeniem.

16. każdy członek Komisji po przeczytaniu prac konkursowych przyzna poszczególnym pracom w poszczególnych kryteriach oceny punkty od 1 do 4, z tym, że 1 punkt oznacza niezadowalający, 2 punkty – zadowalający, 3 punkty – dobry, 4 punkty – bardzo dobry.

17. po przyznaniu pracom oznaczonym hasłem autora liczby punktów przez Członka Komisji konkursowej otwiera się koperty zawierające dane osobowe autora i ustala się faktyczną liczbę punktów dla poszczególnych autorów.

18. autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu, które odbędzie się podczas kwietniowej, majowej lub czerwcowej 2012 r. sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Laureaci konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

19. autorom wybranych przez Komisję konkursową prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości I miejsce – do 760 zł, II miejsce – do 660 zł, III miejsce – do 560 zł. Organizator może przyznać nagrody mniejszej wartości dla prac wyróżnionych.

20. organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wzięciem udziału w konkursie.

21. organizator może korzystać z wybranych prac, wprowadzać do sieci komputerowej, powielać je i publikować.

22. dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 022-738-14-50.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst