Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi

Gospodarka i inwestycje

Budowa drogi nr 3141 W (ul. Przyszłości) z przebudową skrzyżowania z drogą nr 719 i ul. Działkową oraz modernizacja drogi 3124 W.

INFORMACJA O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego jako zarządca dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla planowanej do realizacji w powiecie inwestycji drogowej:

Budowa drogi nr 3141 W (ul. Przyszłości) z przebudową skrzyżowania z drogą nr 719 i ul. Działkową oraz modernizacja drogi 3124 W

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie Powiatu Pruszkowskiego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków lub na adres email: z.binienda@powiat.pruszkow.pl

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje ponadto, że:

1. Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy o drogach publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu 22 738 15 53 u Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Pana Zbigniewa Biniendy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst