Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ujęcia wód podziemnych (studni) – porady praktyczne

Gospodarka i inwestycje

Kiedy na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) powinien zostać sporządzony projekt prac geologicznych?

W przypadku gdy, spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków:
– planowana głębokość ujęcia wód podziemnych (studni) przekracza 30 m;
– planowany pobór wód podziemnych ze studni będzie większy niż 5 m3 na dobę;
– planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie do nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
– planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie na potrzeby działalności gospodarczej;

należy sporządzić projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych.

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu należy przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

Kiedy można wykonać ujęcie wód podziemnych (studnię) bez projektu prac geologicznych?

Na wykonanie ujęcia wód podziemnych studni do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód, nie sporządza się projektu prac geologicznych.
Zwykłym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód w celu zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z tym, że zwykłego korzystania z wód nie stanowi:
– nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
– pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
– korzystanie z wód podziemnych na potrzeby działalności gospodarczej.

Kto może sporządzić projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) i dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych?

Projekt prac geologicznych / dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych musi być sporządzony/a przez geologa (hydrogeologa) posiadającego uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V.
Lista osób posiadających uprawnienia geologiczne poszczególnych kategorii znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl/uprawnienia_geologiczne/

Kto zatwierdza projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni)?

– jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych wynosi do 50 m3/h – projekt prac geologicznych zatwierdza starosta
– jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych przekracza 50 m3/h – projekt prac geologicznych zatwierdza marszałek województwa

Gdzie należy szukać informacji geologicznej na temat istniejącego ujęcia wód podziemnych (studni)?

Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (22) 849-53-51
(CAG – Centralne Archiwum Geologiczne; Bank HYDRO);

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
tel. (22) 597-90-52, (22) 597-90-99
(Archiwum Geologiczne);

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30,
tel. (22) 738-14-79 (Archiwum Geologiczne).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst