Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Stypendia Starosty Pruszkowskiego

Edukacja i sport

Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę ustalającą zasady udzielania stypendiów Starosty Pruszkowskiego. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Stypendia Starosty Pruszkowskiego przyznawane będą uczniom za szczególne osiągnięcia, za wyniki w nauce, za wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane będzie uczniom, którzy w roku szkolnym osiągnęli średnią ocen co najmniej: w przypadku gimnazjum 5,0, w szkołach ponadgimnazjalnych 4,75. Uczniowie powinni dodatkowo wykazać się wzorową oceną z zachowania oraz spełniać dwa z trzech kryteriów:

– wykazywać szczególne zainteresowania (wyrażone ocena celującą) w przedmiotach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych lub artystycznych;

– reprezentować szkołę w ponadpowiatowych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, uzyskując co najmniej status finalisty;

– działać aktywnie w szkolnych lub pozaszkolnych organizacjach społecznych.

Stypendia za wyniki sportowe dotyczą uczniów, którzy w zawodach sportowych o zasięgu ponadwojewódzkim zajęli I, II lub III miejsca. Podobne kryteria stosuje się za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w tym przypadku stypendium przyznaje się uczniom, którzy w konkursach o zasięgu ponadwojewodzkim zajęli I, II, III miejsca.

Kandydatów do stypendium Starosty wyłaniają Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół a wnioski o przyznanie stypendium składają ich dyrektorzy do 15 czerwca każdego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest jednorazowo i wypłacane będzie po zakończeniu każdego roku szkolnego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst