Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Edukacja i sport

500 stypendiów do rozdania na Mazowszu – zawalcz o jedno z nich.

Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach,

O stypendium w ramach programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• w roku szkolnym 2010/2011 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego;
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1008 zł lub 1166 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
• nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2010/2011 innego stypendium na cele edukacyjne, fundowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
• ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2007/2008 – 2009/2010, otrzymali, co najmniej 36 punktów,
• z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie
gimnazjum, zdawanego w latach 2006/2007 – 2009/2010, otrzymali co najmniej 46 punktów,
• w roku szkolnym 2009/2010 byli laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
• w roku szkolnym 2009/2010 byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu;
• Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/2010 na poziomie nie niższym niż 5,10:
• uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub technicznych/zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/2010 na poziomie nie niższym niż 5,33;
a także muszą uzyskać min. 10 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wniosek, wraz z 1 egzemplarzem dokumentów oraz 3 egzemplarzami projektu umowy stypendialnej, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010, w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Zainteresowanych zapraszamy na Interaktywny portal informatyczny:
www.stypendia.oeiizk.waw.pl
który zawiera:
• wszystkie wzory dokumentów niezbędnych w procedurze ubiegania się o stypendium, w tym Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów;
• ogólne informacje o projekcie;
• aktualności (m.in. dot. zmian w przepisach prawa, mających znaczenie dla realizacji projektu, komunikaty w sprawach realizacji projektu).

Informacje można również uzyskać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu pod nr tel. 22/738-14-42.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst