Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 22/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 22/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 października 2016 roku do 15 listopada 2016 roku.

134. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (Projekt uchwały został przekazany na XXVI Sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2016 r.)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (Projekt uchwały został przekazany na XXVI Sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2016 r.)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie. (Projekt uchwały został przekazany na XXVI Sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2016 r.)

135. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawki Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (BR-280/16)
 2. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu do porozumienia nr BE/278/2016, nr rej. 280/B/2016 z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie świadczenia usług przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ,,TOP” w roku szkolnym 2016/2017. (Uchwała nr 135/1190/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 317/1 oraz nr ew. 331/1 z obrębu Moszna-Wieś gm. Brwinów.
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3131W (ul. Warszawska w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy kanalizacji deszczowej w ul. J. Hallera. (Uchwała nr 135/1191/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3131W (ul. Warszawska w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. J. Hallera. (Uchwała nr 135/1192/2016)
 6. Wybrano Pana Maksyma Gołosia Starostę Pruszkowskiego na przedstawiciela Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do składu Powiatowej Rady Rozwoju. (Uchwała
  nr 135/1193/2016)
 7. Po zapoznaniu się z protokołem komisji wybrano ofertę, złożoną  na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”. (Uchwała nr 135/1194/2016)
 8. Po zapoznaniu się z protokołem komisji wybrano dwie oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej
  i ochrony środowiska przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” i Fundację „UpStarter”. (Uchwała nr 135/1195/2016)
 9. Wyrażono zgodę na zmianę warunków zabudowy dla działki nr ew. 610 położonej we wsi Pęcice, gmina Michałowice. (Uchwała nr 135/1196/2016)
 10. Zlecono biegłemu rewidentowi kontrolę w zakresie prawidłowości organizacji
  i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. (Uchwała
  nr 135/1197/2016)
 11. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 12. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  o doręczeniu Powiatowi Pruszkowskiemu decyzji Nr 53/2016 z dnia 4.10.2016 r. znak GG.6831.1.33.2016.MK, zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 794/2, nr ew. 797, nr ew. 803, nr ew. 804/6, nr ew. 805/2, nr ew. 806/2, nr ew. 807 obr. Wolica gm. Nadarzyn.
 13. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w sprawie wniosku Aecom Polska Sp. z o.o. dotyczącego wyrażenia zgody na odprowadzanie wód deszczowych z działki nr ew. 6/37 w Parzniewie do rowu na działce nr ew. 6/1, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego.
 14. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 4084/2016 z dnia 07.10.2016 r. ustalającej odszkodowanie w wysokości 16 612,05 zł, za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., położoną w Parzniewie w gm. Brwinów, oznaczoną jako działka nr 11/1 o pow. 0,0134 ha.
 15. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  o doręczeniu Powiatowi Pruszkowskiemu, jako stronie, postanowienia z dnia 10.10.2016 r. znak: GNR-6831.59.2016(JO), opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 47/2, nr ew. 49/2, nr ew. 50/2 z obrębu Sękocin Stary, gm. Raszyn.
 16. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  o doręczeniu Powiatowi Pruszkowskiemu, jako stronie, decyzji Nr 49/2016 z dnia 10.10.2016 r. znak: GNR.6831.46.2016(JO), zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 51/6, nr ew. 52/2, nr ew. 53/2, nr ew. 55/14, nr ew. 55/4, nr ew. 57/2, nr ew. 58/2, nr ew. 59/5,
  nr ew. 60/9, nr ew. 61/2 z obrębu Sękocin Stary gm. Raszyn.
 17. Zapoznano się z pismem Gminy Raszyn dotyczącym udzielenia Gminie wsparcia finansowego na rok 2017, na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej L23 na trasie Raszyn-Michałowice-Pruszków.
 18. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką STRABAG Sp. z o.o. dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski drogi powiatowej Nr 3114W, Nr 3116W
  i Nr 3133W. (Uchwała nr 135/1198/2016)
 19. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o uchyleniu decyzji własnej Wojewody Mazowieckiego nr 1561/DP/2013 z dnia 12.12.2013 r. stwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w Pruszkowie, oznaczonego jako projektowana działka ewidencyjna nr 22/8 o pow. 0,2541 ha z obr. 18 Pruszków, zajętego pod ul. Staszica, decyzją nr 4076/2016 z dnia 07.10.2016 r.
 20. Przyjęto informację Pełnomocnika Starosty ds. komunikacji społecznej, dotyczącą koncepcji powołania Centrum Dialogu Społecznego Powiatu Pruszkowskiego.
 21. Polecono przygotowanie Zarządzenia Starosty w sprawie powołania zespołu
  realizacji projektów unijnych.

136. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (druk nr BR-280/16)
 2. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (druk nr BR-281/2016)

137. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 137/1199/2016)
 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2017-2019. (Uchwała
  nr 137/1200/2016)
 3. Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. (Uchwała nr 137/1201/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 5 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 137/1202/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 7 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 137/1203/2016)
 6. Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej wybrano ofertę złożoną  na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne. (Uchwała nr 137/1204/2016)
 7. Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej wybrano ofertę złożoną  na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków. (Uchwała nr 137/1205/2016)
 8. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar III. (Uchwała
  nr 137/1206/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania dyspozycji odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Przyjęto informację Wydziału Edukacji i Sportu dotyczącą stanu realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2015/2016.
 11. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o sporządzeniu operatu szacunkowego działki nr ew. 598/8 o pow. 0,1164 ha oraz działki nr ew. 598/9 o pow. 0,0248 ha obr. Żółwin gm. Brwinów.
 12. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W (działka
  nr ew. 43/5 o pow. 0,0244 ha z obr. 11 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn).
 13. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W (działka
  nr ew. 36/1, o pow. 0,0739 ha z obr. 11 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn).
 14. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W (działka
  nr ew. 37/1, o pow. 0,0097 ha z obr. 11 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn).
 15. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o zebraniu materiału w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W (działka nr ew. 2/1,
  o pow. 0,0161 ha z obr. 11 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn).
 16. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie warunków adaptacji lokalu w budynku przy ul. Ołówkowej 1e na potrzeby archiwum Starostwa.
 17. Przyjęto informację dotyczącą sytuacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza
  w Pruszkowie – inwestycja firmy ECC pn. Nowa Stacja i budowa ronda na terenach objętych roszczeniami.
 18. Przyjęto informację Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie pisma Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą podwyżek wynagrodzeń dla Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
  i Położnych, działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie.
 19. Przyjęto informację Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie wystąpienia Wydziału Architektury dotyczącego uzupełnienia wniosku o dodatkowe decyzje administracyjne (dot. postępowania o wydanie decyzji na przebudowę drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza w Pruszkowie – ZRiD).

138. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 138/1207/2016)
 2. Odwołano Pana M. Brągoszewskiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała
  nr 138/1208/2016)
 3. Powołano Pana T. Sławatyńca na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 138/1209/2016)
 4. Ustalono miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 138/1210/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącą przekazania dotacji celowej na przebudowę oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. (Uchwała nr 138/1211/2016)
 6. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Uchwała nr 138/1212/2016)
 7. Zapoznano się z informacją Wydziału Budżetu i Finansów w sprawie wniosków do budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r.
 8. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącą przekazania dotacji celowej na adaptację pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21. (Uchwała nr 138/1213/2016)

139. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 03 LISTOPADA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 139/1214/2016)
 2. Nie wyrażono zgody na warunki zabudowy przedstawione we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12.10.2016 r. (Uchwała nr 139/1215/2016)
 3. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 5, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów. (Uchwała nr 139/1216/2016)
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa – „J. Poniatowskiego”. (Uchwała nr 139/1217/2016)
 5. Wyrażono zgodę na zmianę warunków zabudowy dla działki nr ew. 349/5 obr. 16 położonej w Pruszkowie. (Uchwała nr 139/1218/2016)
 6. Przyjęto informację nt. postanowienia Burmistrza Gminy Brwinów pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 375/3.
 7. Udzielono upoważnienia Panu Krzysztofowi Bukowskiemu – zastępcy naczelnika Biura Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 zł brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu nadzorującym pracę Biura Zarządu w danym zakresie. (Uchwała nr 139/1219/2016)
 8. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 6/1
  w Parzniewie.
 9. Rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie o dofinansowanie zatrudnienia fizjoterapeuty i trenera przygotowania motorycznego i wyrażono zgodę na zatrudnienie fizjoterapeuty.
 10. Przyjęto sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udzielonej pomocy publicznej za III kwartał 2016 roku.
 11. Przyjęto informację nt. „Analizy systemu polityki zdrowotnej dla powiatu pruszkowskiego z określeniem zakresu restrukturyzacji dotyczącej oferty medycznej w oparciu o jednostki szpitalne znajdujące się na terenie powiatu – wraz z propozycjami rozwiązań” sporządzonej przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
 12. Omówienie tematu wystąpienia do Piastowa w sprawie przekazania Miastu Piastów działki położonej przy Zespole Szkół im. Nansena w Piastowie.
 13. Omówiono wniosek Gminy Piastów dotyczący wycięcia drzew przy ul. 11 listopada, działka nr 44/2.

140. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 10 LISTOPADA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 140/1220/2016)
 2. Przyjęto projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 140/1221/2016)
 3. Przyjęto projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok. (Uchwała nr 140/1222/2016)
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Ołówkowa. (Uchwała nr 140/1223/2016)
 5. Uzgodniono projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II. (Uchwała nr 140/1224/2016)
 6. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 8 710 zł za działkę nr ew. 137/1 z obrębu Podolszyn Nowy gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Złotej. (Uchwała nr 140/1225/2016).
 7. Postanowiono skierować do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 73/15 o pow. 0,1683 ha z obrębu 13 w Brwinowie. (Uchwała nr 140/1226/2016)
 8. Postanowiono skierować do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 52/7 o pow. 0,6429 ha i działki nr ew. 52/8 o pow. 0,3255 ha z obrębu 12 – Milęcin w gm. Brwinów. (Uchwała nr 140/1227/2016)
 9. Udzielono pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego
  we wszelkich sprawach dotyczących osi priorytetowej „X Edukacja dla rozwoju regionu. 10.3 Doskonalenie zawodowe. Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów”. (Uchwała nr 140/1228/2016)
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udostępnienia przez Gminę Raszyn nieruchomości tj. działki o nr ew. 159 – obręb 4 Falenty Duże dla celów realizacji przez Powiat inwestycji pn „Przebudowa drogi
  nr 3118W ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów”. (Uchwała nr 140/1229/2016)
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/50/2015 dotyczącej budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy Daszyńskiego 6. (Uchwała nr 140/1230/2016)
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczącej współpracy przy realizacji zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminną ul. Przejazdową w Pruszkowie. (Uchwała nr 140/1231/2016)
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy WI/45/2016 dotyczącej remontu nawierzchni dróg powiatowych – nakładki. (Uchwała nr 140/1232/2016)
 14. Powołano komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2017-2019. (Uchwała nr 140/1233/2016)
 15. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do zawierania w imieniu Powiatu Pruszkowskiego niektórych porozumień z gminami i powiatami. (Uchwała nr 140/1234/2016)
 16. Wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały nr 102/952/2016 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. (Uchwała nr 140/1235/2016)
 17. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
 18. Pozytywnie zaopiniowano projekt ugody z Panią J. Karlicką w sprawie wynagrodzenia za usunięcie i przechowywanie nieodebranych przez właścicieli pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu pruszkowskiego. (Uchwała nr 140/1236/2016)
 19. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Uchwała
  nr 140/1237/2016)

141. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 141/1238/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski.
 3. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy nr rej. 259/B/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała
  nr 141/1239/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy nr rej. 447/B/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 141/1240/2016)

 

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 15 listopada 2016 roku wynosi 218.

Liczba etatów – 212 i 7/20 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 5;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich – 13.

Ponadto 4 osoby zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy.

Na dzień 13 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 216 osób. Liczba etatów – 210 i 3/5 .

pobierz uchwały – 135. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 137. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 138. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 139. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 140. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 141. posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst