Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 21/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 21/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 września 2016 roku do 10 października 2016 roku.

125. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, prawa użytkowania nieruchomości położonej w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 199 z obr. 21 o pow. 0,0736 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00040563/3. (Projekt uchwały został przekazany na XXV Sesję Rady Powiatu w dniu 27 września 2016 r.)

126. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21”. (Uchwała nr 126/1148/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projektu umowy nr RPMA.02.01.01-14-2746/15-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Uchwała nr 126/1149/2016)

127. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 7/3 o pow. 109 m2 z obrębu Koszajec gm. Brwinów. (Uchwała nr 127/1150/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano umowę użyczenia Gminie Miastu Pruszków nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej ulice Lipową i Kraszewskiego, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych:82/9, 338, 358, 360, 221/9 i 361 z obr. 23 o łącznej powierzchni 1,5516 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00116766/0. (Uchwała nr 127/1151/2016)
 3. Upoważniono Pana Piotra Borowca – naczelnika Biura Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 zł brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Biura Zarządu. (Uchwala nr 127/1152/2016)
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar III określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 24.08.2016 r w sprawie znak WA.6702.43.2016. (Uchwała nr 127/1153/2016)
 5. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Starzyńskiego i ul. Kwiatów Polnych, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 24.08.2016 r w sprawie znak WA.6702.44.2016. (Uchwała nr 127/1154/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 5.09.2016 r. w sprawie znak WA.6702.45.2016. (Uchwała nr 127/1155/2016)
 7. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Puszkowa – Stalowa, określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5.09.2016 r. w sprawie znak WA.6702.46.2016. (Uchwała nr 127/1156/2016)
 8. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa, określonego we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5.09.2016 w sprawie znak WA.6702.47.2016. (Uchwała nr 127/1157/2016)
 9. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „W. Witosa 1”, określony we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29.08.2016 r. w sprawie znak WA.6702.48.2016. (Uchwała nr 127/1158/2016)
 10. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres IV kwartału 2016 r. (Uchwała nr 127/1159/2016)
 11. Powołano zespół do spraw opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025. (Uchwała nr 127/1160/2016)
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr rej. 166/B/2016 z dnia 24 maja 2016 r. z Gminą Brwinów dotyczący powierzenia zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów. (Uchwała nr 127/1161/2016)
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miastem Pruszków oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczący współpracy w realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”. (Uchwała nr 127/1162/2016)

128. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (Uchwała nr 128/1163/2016)
 2. Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2016-2019. (Uchwała nr 128/1164/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów. (Projekt uchwały został przekazany na XXV Sesję Rady Powiatu w dniu 27 września 2016 r.)

129. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Radosława Kowalczyka, wyłonionego w drodze procedury konkursowej, na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. (Uchwała nr 129/1165/2016)

130. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Przyjęto treść porozumienia dotyczącego wykonywania przez Gminę Brwinów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie tej gminy w sezonie 2016/2017. (Uchwała nr 130/1166/2016)

131. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Upoważniono Pana Ryszarda Maciejewskiego, Kierownika Zespołu ds. Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Cudzoziemców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli. (Uchwała nr 131/1167/2016)

132. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 132/1168/2016)
 2. Przyznano nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. (Uchwała nr 132/1169/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/21/2016 dotyczącej wykonania projektu odwodnienia w drodze powiatowej nr 3119W ul. Falenckiej od ul. Willowej do ul. Rozbrat. (Uchwała nr 132/1170/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Gminę Miasto Pruszków nieruchomości, tj. działek o nr ewid.: 5/4, 105 – obręb 12; 245/7, 409/2, 410/18, 410/19 – obręb 9 dla celów realizacji przez Powiat inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3135W – ul. Warsztatowa” na odcinku o długości ok. 530 m. (Uchwała nr 132/1171/2016)
 5. Udzielono pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Kutyńskiemu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w celu akceptowania i zatwierdzania zmian: 1. Kierowników budów oraz kierowników robót zgłaszanych przez wykonawców realizujących zadania inwestycyjne i 2. Umów zawieranych z podwykonawcami. (Uchwała nr 132/1172/2016)
 6. Upoważniono Panią Martę Ciarkę – Matysiak – zastępcę naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Obsługi Urzędu w danym zakresie. (Uchwała nr 132/1173/2016)
 7. Upoważniono Pana Andrzeja Kutyńskiego – naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska. (Uchwała nr 132/1174/2016)
 8. Upoważniono Pana Witolda Dąbrowskiego – naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Obsługi Urzędu w danym zakresie. (Uchwała nr 132/1175/2016)
 9. Upoważniono Pana Pawła Kostrzewskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska. (Uchwała nr 132/1176/2016)
 10. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16.09.2016 r. w sprawie WA.6702.49.2016. (Uchwała nr 132/1177/2016)
 11. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze względu na niezłożenie ofert. (Uchwała nr 132/1178/2016)
 12. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. (Uchwała nr 132/1179/2016)
 13. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie spraw dotyczących kierowanej jednostki. (Uchwała nr 132/1180/2016)
 14. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, łącznie z członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do: 1. Składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących wystąpień o środki finansowe do PFRON-u, niezbędne do realizowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie; 2. Dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi z PFRON-u; akceptowania sprawozdań dotyczących rozliczeń z wydatkowanych środków PFRON-u. (Uchwała nr 132/1181/2016)
 15. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. (Uchwała nr 132/1182/2016)
 16. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do zawierania wraz z członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wysokości wydatków. (Uchwała nr 132/1183/2016)
 17. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do kierowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 132/1184/2016)
 18. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 19. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Pruszkowskiego.
 20. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie lokalu mieszkalnego przy LO im. T. Kościuszki.
 21. Zapoznano się z informacją dotyczącą posesji położonej w Pruszkowie przy ul. Granicznej 4, działka nr 332, w odniesieniu do Projektu Zagospodarowania Terenu 004 Piastów – Obręb 4.
 22. Zapoznano się z projektem porozumienia, przygotowanym przez MPWiK w m.st. Warszawie SA, w sprawie uregulowania istotnych zagadnień w relacjach dwustronnych oraz przygotowania i realizacji Kolektora C-bis.
 23. Zaakceptowano wniosek dotyczący zlecenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

133. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 1. Umorzono należności pieniężne firmy TRANS-KRET Roboty Inżynieryjno-Sanitarne, Wykopy-Transport Janusz Michalak. (Uchwała nr 133/1185/2016)
 2. Zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/17/2016 dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 133/1186/2016)
 3. Wyrażono zgodę na warunki zabudowy przedstawione we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26.09.2016 r. w sprawie znak:WA.6732.230.2016. (Uchwala nr 133/1187/2016)
 4. Zmieniono termin rozstrzygnięcia dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (Uchwała nr 133/1188/2016)
 5. Zlecono Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu oświaty i wychowania pn.,,Harcod warsztaty programowania, bezpieczeństwo w sieci i netykieta, program autorski cześć 1” w okresie od 20 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. (Uchwała nr 133/1189/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016.
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwalę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 13 października 2016 roku wynosi 216.

Liczba etatów – 210 i 3/5 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 5;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich – 13.

Ponadto 4 osoby zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy.

Na dzień 14 września 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 217 osób. Liczba etatów – 211 i 3/5 .

pobierz uchwały – 126. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 127. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 128. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 129. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 130. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 131. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 132. posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 133. posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst