Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uwaga na czad

Aktualności

Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie ponownie apeluje do mieszkańców powiatu pruszkowskiego o zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych.

Problem zatruć tlenkiem węgla jest szczególnie widoczny w okresie jesienno-zimowym, kiedy niskie temperatury powodują uruchamianie urządzeń grzewczych i skłaniają mieszkańców do szukania różnorodnych metod zatrzymania „ciepła” w domach lub do tzw. dogrzewania się.

Podczas czynności kontrolnych i akcji ratowniczo-gaśniczych strażacy nadal ujawniają:

 • zaniedbania w stanie technicznym budynków w postaci niedrożnych lub nieszczelnych przewodów kominowych,
 • błędy konstrukcyjne w wykonaniu przewodów kominowych lub brak wykonania ich konserwacji i przeglądu,
 • użytkowanie urządzeń i instalacji grzewczych niezgodnie z instrukcjami
  i zaleceniami producenta,
 • łamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w budynku np. w postaci zasłaniania lub zaklejania kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie pracują piece na paliwo stałe, czy gazowe.

W związku z wystąpieniem, w ubiegłych latach, na terenie Powiatu Pruszkowskiego przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem), w tym również śmiertelnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania spalinowych urządzeń grzewczych,

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych, tj. wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Natomiast „sprawca” zatruć czyli tlenek węgla powstaje podczas niepełnego procesu spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Tlenek węgla jest nazywany również CICHYM ZABÓJCĄ, gdyż:

 • jest gazem niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu prowadząc do niedotlenienia tkanek, a przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych, czy otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych, całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
 2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, co najmniej raz w roku powinni poddawać kontroli stanu technicznego instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
A zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109  poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług

gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

 • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych

 

 1. Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo, iż są wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i należy przestrzegać ich instrukcji użytkowania.
  Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
 2. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.
 3. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
 4. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie i zdrowie.

Ponadto:

 1. Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
 2. Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 3. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 4. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kanałach wentylacyjnych chociażby poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, czy kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki.
 5. Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien lub drzwi w czasie ich pracy i bezpośrednio po niej.

UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:

 1. Kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; Nie wolno wpadać w panikę tylko należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szybę w oknie,
 2. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce (do innego pomieszczenia lub na zewnątrz budynku) zapewniając świeże powietrze, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 3. Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr 999, Straż Pożarną nr 998 lub inne służby pod numerem „112”),
 4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta – usta oraz masaż serca (uciskanie klatki piersiowej) w stosunku 2 wdechy i 30 uciśnięć. Uciśnięcia wykonywać na równym twardym podłożu w tempie ok. 100 razy/minutę.

PAMIĘTAJMY!

OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE ZALEŻEĆ NASZE ZDROWIE I ŻYCIE ORAZ ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH BLISKICH.

 

Szczegółowe informacje na BIP: http://www.kppsp-pruszkow.mojbip.pl/?pid=48, opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dostępnych pod adresami:
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626

http://www.straz.pl/home/porady/czad-cichy-zabojca

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst