Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Stypendia Starosty przyznane

Aktualności

Na dwudziestej piątej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego w obecności radnych, rodziców i nauczycieli wręczone zostały stypendia naukowe, sportowe i artystyczne przyznawane przez Maksyma Gołosia Starostę Pruszkowskiego.

Wyróżnienia te przyznawane są za szczególne osiągnięcia uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski oraz studentom, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych i zamieszkałych na terenie powiatu, którzy nie ukończyli 25 roku życia do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium i studiują w szkołach wyższych publicznych w formie studiów stacjonarnych. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać dyrektorzy szkół, rektorzy szkół wyższych i dziekani wydziałów szkół wyższych oraz komisja Rady Powiatu Pruszkowskiego ds. oświaty, sportu i kultury.  Stypendium wypłaca się jednorazowo na wskazane przez kandydata konto, nie później niż do 30 września i może wynosić od 250 zł do 2500 zł.

Starosta Maksym Gołoś przyznał za rok szkolny 2015/2016 dwanaście stypendiów naukowych. Otrzymali je:

Magdalena Wójcik – uczennica LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,69.
Agata Inkielman – uczennica LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,56.
Jan Śmigielski – uczeń LO Sportowego w ZSOiS – średnia ocen – 5,38.
Malwina Grabowska – absolwentka LO im. T. Kościuszki – średnia ocen 5,33.
Bartłomiej Bank – uczeń LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,29.
Weronika Komur  – uczennica LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,25.
Oskar Markiewicz – uczeń LO Sportowego w ZSOiS – średnia ocen – 5,25.
Jakub Tymiński – uczeń LO Sportowego w ZSOiS – średnia ocen – 5,19.
Maciej Jaskólski – uczeń LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,00.
Zuzanna Tataj – uczennica LO im. T. Kościuszki – średnia ocen – 5,00.
Katarzyna Pachura – uczennica LO Sportowego w ZSOiS – średnia ocen – 5,00.
Mariusz Kowalski – uczeń LO Sportowego w ZSOiS – średnia ocen – 5,00.

Warto wiedzieć, że o stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i tematycznych w tym turniejów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Dodatkowo muszą uzyskać w gimnazjum średnią ocen co najmniej: 5,20, a w szkołach ponadgimnazjalnych: 4,95 oraz posiadać wzorową ocenę z zachowania. Jeszcze powinni spełniać przynajmniej dwa kryteria, takie jak: co najmniej jedna ocena celującą z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie,  matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia lub co najmniej dwie oceny celujące z kierunkowych przedmiotów zawodowych. Udokumentować udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych ponadpowiatowych, uzyskując status co najmniej finalisty. Ponadto aktywnie działać społecznie w organizacjach społecznych szkolnych lub pozaszkolnych. Stypendium wynosi 1500 zł.

Starosta przyznaje również stypendia sportowe które można otrzymać jeśli bierze się udział w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny sportowej. Dodatkowo reprezentuje szkołę lub klub sportowy i zajmie się I, II lub III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych. Każdy starający się o stypendium sportowe uczeń na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie może mieć ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz powinien posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Za rok szkolny 2015/2016 przyznano trzy stypendia sportowe. Otrzymali je:

  • Jan Kwiatkowski – uczeń LO im. T. Kościuszki – za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Torowym w konkurencji „Medison” – kategoria junior młodszy.
  • Jakub Jurasz – uczeń LO im. T. Kościuszki – za zajęcie II miejsca na V Mistrzostwach Polski w Skyrunningu w kategorii juniorów.
  • Michał Kacprzak – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – za zajęcie II miejsca na XIII Ogólnopolskiej Licealiadzie w koszykówce chłopców.

Każdy z uczniów, który chce otrzymać stypendium artystyczne musi mieć wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz brać udział w konkursach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i zająć I, II lub III miejsce indywidualnie lub zespołowo. Na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie może mieć ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz powinien posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Za rok szkolny 2015/2016 przyznano 2 stypendia artystyczne. Otrzymali je:

  • Katarzyna Sokołowska – uczennica LO im. T. Zana – za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Matematyka & Geogebra MaGIK na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w kategorii: Sztuka i Geogebra.
  • Bartosz Górniak – uczeń Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Sportowych – za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Film promujący zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy!!!

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst