Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 20/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 20/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 sierpnia 2016 roku do 14 września 2016 roku

118 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU  17 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Wyrażono zgodę na lokalizację inwestycji celu publicznego i warunki zabudowy przedstawione we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5.08.2016 r. w sprawie znak: WA.6732.179.2016 i we wniosku Wójta Gminy Michałowice
  z dnia 8.08.2016 r. w sprawie znak: WA.6732.182.2016. (Uchwała nr 118/1084/2016)
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Żbików IV określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2.08.2016 r. w sprawie znak WA.6702.36.2016. (Uchwała nr 118/1085/2016)
 3. Upoważniono Panią Wandę Ilską – Naczelnika Wydziału Architektury do wydawania
  w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, jako zarządcy drogi, postanowień oraz podpisywania korespondencji prowadzonej w toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.). (Uchwała nr 118/1086/2016)
 4. Upoważniono Panią Jolantę Moroz – Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, jako zarządcy drogi, postanowień oraz podpisywania korespondencji prowadzonej w toku postępowania administracyjnego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.). (Uchwała nr 118/1087/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg: ul. Nawigacyjna na odcinku od ul. Okopowej do dz. nr ew. 463/20 (część dz. nr ew. 463/21 i 462/7); ul. Fregaty na odcinku od ul. Nawigacyjnej do ul. Plantowej (dz. nr ew:cz.463/21, cz.462/7, 463/36, 474/3); ul. Platanowa na odcinku od ul. Fregaty do Al. Jerozolimskich (dz. nr ew:474/2, 485/1, 469). (Uchwała nr 118/1088/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką PDC Industrial Center 54 sp. z o.o. dotyczący przejęcia praw i obowiązków wynikających z Umowy Nr rej. 253/B/2016 z dnia 30.06.2016 r. (Uchwała nr 118/1089/2016)
 7. Zlecono Pruszkowskiemu Towarzystwu Kulturalno-Naukowemu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu turystyki pn. „Wycieczka pod tytułem – Początki Państwa Polskiego – Szlak Piastowski”, w okresie od 15 września 2016 r. do 15 października 2016 r. (Uchwała nr 118/1090/2016)
 8. Przyjęto projekt programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015 – 2025. (Uchwała nr 118/1091/2016)
 9. Zapoznano się z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z dnia 16.08.2016 roku, dotyczącym placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
 10. Pozytywnie zaopiniowano propozycję współpracy z Miastem Pruszków w zakresie przebudowy ul. Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej na zasadach analogicznych z przebudową ul. Przejazdowej.

119 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Dokonano zmian w planie wydatków w budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.  (Uchwała nr 119/1092/2016)

120 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Przyjęto informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2016 r. (Uchwała nr 120/1093/2016)
 2. Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2016 r. (Uchwała nr 120/1094/2016)
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki (gm. Raszyn) – rejon ul. Sokołowskiej i Wspólnej. (Uchwała nr 120/1095/2016)
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty (gm. Raszyn) – rejon ul. Poniatowskiego. (Uchwała nr 120/1096/2016)
 5. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty (gm. Raszyn) – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej. (Uchwała nr 120/1097/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe (gm. Raszyn) – rejon ul. Długiej. (Uchwała nr 120/1098/2016)
 7. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za pierwsze półrocze 2016 r. (Uchwała nr 120/1099/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/4/2016 dotyczącej wykonania dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi nr 3118W – ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów”. (Uchwała nr 120/1100/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr. rej. 126/B/2016 z dn. 15.04.2016 z Gminą Miasto Pruszków. (Uchwała nr 120/1101/2016)
 10. Wyrażono wolę współpracy z Miastem Pruszków w zakresie dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od al. Armii Krajowej do granicy miasta Pruszkowa”. (Uchwała nr 120/1102/2016)
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu budowy zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 120/1103/2016)
 12. Upoważniono p. Magdalenę Kreter-Bartkiewicz Naczelnika Biura Rady do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 zł. (Uchwała nr 120/1104/2016)
 13. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Raszyn.

121 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 31 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 121/1105/2016)

122 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 2 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 122/1106/2016)
 2. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości będącej we władaniu jednostki organizacyjnej – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z siedzibą w Pruszkowie, oznaczonej jako działka nr ew. 114/6 o pow. 0,0855 ha z obr. 26 w Pruszkowie. (Uchwała nr 122/1107/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy nr RPMA.05.01.00-14-4002/15-00 o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego” w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Uchwała nr 122/1108/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej drogi nr 311658W, stanowiącej dz. nr ew. 845/8 obręb 1 Nadarzyn. (Uchwała nr 122/1109/2016)
 5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy udziale środków własnych Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2016-2019. (Uchwała nr 122/1110/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar I określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 11.08.2016 r. w sprawie znak WA.6702.41.2016. (Uchwała nr 122/1111/2016)
 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. (Uchwała nr 122/1112/2016)
 8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Uchwała nr 122/1113/2016)
 9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (Uchwała nr 122/1114/2016)
 10. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę nr ew. 244/37 o pow. 0,0066 ha w obrębie Owczarnia, gm. Brwinów, uregulowaną w księdze wieczystej Nr WA1P/00092194/4, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Książenickiej. (Uchwała nr 122/1115/2016)
 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą projektowanej działki nr ew. 94/8 o pow. 657 m2 – przeznaczonej pod poszerzenie ul. Willowej.
 12. Zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego w związku z planowaną na rok 2017 rozbudową ul. Lipowej w Pruszkowie oraz ubieganiem się o dofinansowanie na przedmiotową inwestycję z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
 13. Zapoznano się z zaplanowanymi do wykonania w 2016 roku nakładkami na odcinkach dróg w gminach: Brwinów, Raszyn, Michałowice i Nadarzyn.

123 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 123/1116/2016)
 2. Postanowiono nieodpłatnie przekazać miastu Pruszków obrazy autorstwa Tadeusza Stachowicza, stanowiące własność Powiatu. (Uchwała nr 123/1117/2016)
 3. Wyrażono zgodę na przeniesienie Pani Hanny Szymańskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do pracy w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. (Uchwała nr 123/1118/2016)
 4. Zaakceptowano treść ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. (Uchwała nr 123/1119/2016)
 5. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej
  o kategorii powiatowej ul. Źródlanej w Raszynie, oznaczonej jako działka nr 35/10 o pow. 0,0004 ha z obrębu 4 – Falenty Duże w gm. Raszyn. (Uchwała nr 123/1120/2016)
 6. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej
  o kategorii powiatowej ul. Źródlanej w Raszynie, oznaczonej jako działka nr 34/2 o pow. 0,0008 ha z obrębu 4 – Falenty Duże w gm. Raszyn. (Uchwała nr 123/1121/2016)
 7. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej
  o kategorii powiatowej ul. Źródlanej w Raszynie, oznaczonej jako działka nr 33/2 o pow. 0,0016 ha z obrębu 4 – Falenty Duże w gm. Raszyn. (Uchwała nr 123/1122/2016)
 8. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Akacjowa określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23.08.2016 r. w sprawie znak WA.6702.42.2016. (Uchwała nr 123/1123/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części dróg powiatowych Nr 1511W, Nr 4108W w celu wykonania peronów przystankowych. (Uchwała nr 123/1124/2016)
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczący współpracy przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do granicy miasta Pruszkowa”. (Uchwała nr 123/1125/2016)
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczący udzielenia pomocy finansowej w 2016 r., w formie dotacji celowej, przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”. (Uchwała nr 123/1126/2016)
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miastem Piastów dotyczący współpracy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Piastowie – Etap II”. (Uchwała nr 123/1127/2016)
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący wykonywania przez Gminę zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2016/2017. (Uchwała nr 123/1128/2016)
 14. Postanowiono dokonać w środowiskowym domu samopomocy w Czubinie, prowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do Nas”, , kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 123/1129/2016)
 15. Postanowiono dokonać w środowiskowym domu samopomocy w Pruszkowie, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszkowie, kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 123/1130/2016)
 16. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu umowy dotyczącej nieodpłatnego użyczenia samochodu osobowego Volkswagen Polo o numerze rejestracyjnym WPR GX03. (Uchwała nr 123/1131/2016)
 17. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. (Uchwała nr 123/1132/2016)
 18. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. (Uchwała nr 123/1133/2016)
 19. Zapoznano się ze złożonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie uzupełnieniem oceny sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie za II kwartał.
 20. Zapoznano się z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 280/II/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda-Paszków o długości ok. 11,6 km”.

124 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 1. Upoważniono pracowników Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do podpisywania faktur, rachunków i not. (Uchwała nr 124/1134/2016)
 2. Skierowano wniosek do Burmistrza gminy Brwinów o dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 6/1 w obrębie Parzniew gm. Brwinów. (Uchwała nr 124/1135/2016)
 3. Skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr 1/1 o pow. 0,0165 ha z obrębu 14 w Brwinowie. (Uchwała nr 124/1136/2016)
 4. Skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 69 o pow. 0,5800 ha z obrębu 14 – Szamoty w gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 124/1137/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę dzierżawy nieruchomości o pow. 9,34 ha położonej w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów. (Uchwała nr 124/1138/2016)
 6. Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2016/2017. (Uchwała nr 124/1139/2016)
 7. Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2016/2017. (Uchwała nr 124/1140/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczący udzielenia pomocy finansowej, w 2017 r., w formie dotacji celowej, przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”. (Uchwała nr 124/1141/2016)
 9. Powołano Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2016-2019. (Uchwała nr 124/1142/2016)
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 124/1143/2016)
 11. Upoważniono Pana Sławomira Rakowieckiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Obsługi Mieszkańców w danym zakresie. (Uchwała nr 124/1144/2016)
 12. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację trzech zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. (Uchwała nr 124/1145/2016)
 13. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację dwóch zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. (Uchwała nr 124/1146/2016)
 14. Przekazano do nieodpłatnego korzystania samochodu – mikrobus Mercedes Benz, wersja Sprinter 313 CD, nr rej. WPR MW47, Domowi Pomocy Społecznej Czubin. (Uchwała nr 124/1147/2016)

 

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 14 września 2016 roku wynosi 217.

Liczba etatów – 211 i 3/5 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich – 14.

Ponadto 5 osób zostało skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy.

Na dzień 16 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 218 osób. Liczba etatów – 212 i 19/40.

pobierz uchwały – 118 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 119 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 120 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 121 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 122 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 123 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 124 posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst