Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 19/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 19/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 16 sierpnia 2016 roku.

107 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 CZERWCA 2016 ROKU

 1. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazującym wyjaśnienia nadesłane przez Dyrektora SPZZOZ, dotyczące programu e-zdrowie, informację o strukturze nadwykonań za 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku, informacje finansowe dotyczące ZOL oraz propozycje zmierzające do poprawy wyniku finansowego.
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.  (Uchwała nr 107/1004/2016)
 3. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Długiej, m. Pruszków. (Uchwała nr 107/1005/2016)
 4. Uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Leszczynowej, gm. Raszyn. (Uchwała nr 107/1005/2016)
 5. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Torfowa” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły i Pęcice. (Uchwała nr 107/1006/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Raszynka” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły i Michałowice Osiedle. (Uchwała nr 107/1007/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczący udostępnienia przez Gminę Miasto Pruszków nieruchomości, tj. działek o nr ewidencyjnych: 280/1, 280/3, 173/30 – obręb 11, 79/1, 63/5, 63/3, 63/7, 63/6, 5/3, 5/4, – obręb 12, 245/7, 407, 469/13 – obręb 9 dla celów realizacji przez Powiat inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek  AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”. (Uchwała nr 107/1008/2016)
 8. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej w Pruszkowie, gdzie Powiat Pruszkowski jest partycypantem lokalu, który znajduje się w zasobach TBS „Zieleń Miejska”.
 9. Zlecono Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: ,,Organizacja wypoczynku w czasie wakacji w 2016 r. dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w okresie od l lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. (Uchwała nr 107/1009/2016)
 10. Wybrano dwie oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Warsztaty rehabilitacyjne” przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” oraz Fundację ,,Lepszy Start”. (Uchwała nr 107/1010/2016)
 11. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki – dofinansowanie wycieczek dla stowarzyszeń emeryckich. (Uchwała nr 107/1011/2016)
 12. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2015 rok. (Uchwała nr 107/1012/2016)
 13. Zapoznano się z informacją Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych dotyczącą uzyskanego dofinansowania w ramach promesy z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze 3135W – ul. Warsztatowa wraz  z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rzeki Utraty”.
 14. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o sygn.WGN-N.6828.49.2016 informującym o otrzymanej decyzji nr 16.2016 z dnia 06.06.2016 r., zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 587 z obrębu 2 m. Piastów.
 15. Zapoznano się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2016 roku na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego, na realizację zadania „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”.
 16. Zapoznano się z pismem Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego z dnia 15.06.2016 roku, dotyczącym sfinansowania przez Gminę Brwinów 100% kosztów zamówienia uzupełniającego o wartości 200.000 złotych na przebudowę ok. 119 m.b. odcinka drogi powiatowej nr 3111W.

108 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 23 CZERWA 2016 ROKU

 1. Wskazano Pana Maksyma Gołosia i Pana Krzysztofa Rymuzę do zawarcia umowy kredytu bankowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku oraz udzielenia zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wystawieniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. (Uchwała nr 108/1013/2016)
 2. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Warszawskiej, gm. Raszyn. (Uchwała nr 108/1014/2016)
 3. Zapoznano się z informacją Wydziału Architektury w sprawie wniosku Gminy Brwinów dotyczącą uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w działkach nr ew.: 299/15,299/16,299/17 obr. 16 w Pszczelinie, gm. Brwinów.
 4. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wniosku Gminy Michałowice o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, położonych w obrębie Michałowice Osiedle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 1512/10 i 1515/20.
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu aneksu nr 2 do umowy z dnia 15 lutego 2007 r., Nr rej. 91/B /2007 dotyczącej użyczenia samochodu osobowego, prędkościomierzy oraz sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym, Komendantowi Stołecznemu Policji w Warszawie. Aneksuje się umowę z uwagi na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie o przedłużenie terminu użytkowania wcześniej użyczonych składników majątku ruchomego. (Uchwała nr 108/1015/2016)
 6. Nie zlecono Krajowemu Stowarzyszeniu ,,Przyłącz się do nas” realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z pominięciem otwartego konkursu ofert, z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków oraz przekroczenie wysokości wnioskowanego dofinansowania. (Uchwała nr 108/1016/2016)
 7. Wybrano ofertę złożoną na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  Organizacji Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiej ps. Kasztan przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowanie”. (Uchwała nr 108/1017/2016)
 8. Zapoznano się z pismem Wydziału Edukacji i Sportu przedkładającym pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, pani Reginy Radziszewskiej, dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Warszawskim Towarzystwem Strzeleckim, na bezpłatne użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na magazyn broni. Wyrażono zgodę, na bezpłatne użyczenie pomieszczenia przeznaczonego na magazyn broni na okres dwóch lat, pod warunkiem, spełnienia wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem oraz poniesienia wszystkich kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń.
 9. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WN.6828.34.2013 informującym o wydanej decyzji nr 2354/2016 z dnia 08.06.2016 roku ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z tytułu wywłaszczenia dz. nr ew. 77/5 o pow. 0,0318 ha z obr. 13 w Raszynie.

109 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 CZERWCA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie statutu Powiatu Pruszkowskiego stanowiący załącznik do uchwały nr 1/KBPPAiP/2016 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa Rady Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 109/1018/2016)

110 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.  (Uchwała nr 110/1019/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 2 do porozumienia Nr rej. 13/B/2014
  z dnia 04.02.2014 roku ze Spółką YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o. Aneksowanie wynika z przedłużenia terminu obowiązywania porozumienia. (Uchwała nr 110/1020/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką Panattoni Develompment Europe Sp. z o.o., dotyczący wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu oraz przebudowy i remontu chodnika drogi powiatowej Nr 3115W (ul. Sokołowska)
  w Pęcicach. (Uchwała nr 110/1021/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką MERCUS DEVELOPMENT Sp. z o.o., Spółka Komandytowa dotyczącego wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu oraz przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3124W
  (ul. Powstańców) w Pruszkowie. (Uchwała nr 110/1022/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Piastów dotyczący współpracy przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie. (Uchwała nr 110/1023/2016)
 6. Zatwierdzono zakres i termin kontroli nad rodzinami zastępczymi w 2016 roku. (Uchwała nr 110/1024/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. (Uchwała nr 110/1025/2016)
 8. Wybrano ofertę złożoną na otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Organizacja Koncertu Pieśni Powstańczych przez Stowarzyszenie „Pruszkowianka”. (Uchwała nr 110/1026/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/22/2016 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącą dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie. Aneksowanie wynika z potrzeby zmiany § 6 ust. 4 niniejszej umowy, który odnosi się do płatności częściowych. (Uchwała nr 110/1027/2016)
 10. Zapoznano się z informacją Wydziału Architektury, dotyczącą ustalenia obsługi komunikacyjnej inwestycji w decyzjach o warunkach zabudowy i decyzjach o pozwoleniu na budowę.
 11. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przedkładającym informację o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Pruszkowie, notatkę Dyrektora SPZZOZ dotyczącą wzrostu zadłużenia oraz informację na temat kosztów ZOL-u za okres od stycznia do kwietnia 2016.
 12. Zapoznano się z pismem Wydziału Edukacji i Sportu, przedkładającym pismo Wójta Gminy Nadarzyn – Pana Janusza Grzyba, dotyczące wyrażenia zgody i zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi w Nadarzynie.
 13. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WGN.6832.15.2015, informującym o otrzymaniu zawiadomienia o wykonanym operacie szacunkowym, w związku z toczącym się postępowaniem przed Starostą Warszawskim Zachodnim, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej powiatowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ew.14/35 i nr ew. 14/37 o łącznej powierzchni 0,1644 ha z obrębu Falenty, gmina Raszyn.
 14. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WN.6848.67.2014 informującym o wydanej decyzji nr 2539/2016 w dniu 16.06.2016 przez Wojewodę Mazowieckiego ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z tytułu wywłaszczenia dz. nr ew. 67/2 o pow. 0,1942 ha z obr. 18 w Raszynie, która stała się własnością Skarbu Państwa.
 15. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WN.68303.2016, informującym o wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2607/16 w dniu 29.06.2016 roku ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z tytułu wywłaszczenia działki nr ew. 47/5 z obr. 26 w Pruszkowie.

111 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 5 LIPCA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano umowę w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 111/1028/2016)

112 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 LIPCA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.  (Uchwała nr 112/1029/2016)
 2. Zmieniono uchwałę w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. (Uchwała nr 112/1030/2016)
 3. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 4108W, gm. Brwinów oraz ul. Warszawskiej, gm. Raszyn. (Uchwała nr 112/1031/2016)
 4. Zatwierdzono wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. (Uchwała nr 112/1032/2016)
 5. Postanowiono przeprowadzić kontrolę w zakresie oceny funkcjonowania i działalności SPZZOZ w Pruszkowie. (Uchwała nr 112/1033/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczącej współpracy w realizacji odcinka ok. 119 mb drogi powiatowej Nr 3111W, który realizowany będzie w ramach ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720 stanowiące dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie. (Uchwała nr 112/1034/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn, dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3105W (ul. Rolna w Kajetanach) w celu realizacji przez Gminę włączenia budowlanej drogi gminnej
  na działkach nr ew. 94 i 97/21 obr. Kajetany. (Uchwała nr 112/1035/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3126W (ul. Wilsona w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Kościuszki. (Uchwała nr 112/1036/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3121W w celu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kanału ulgi dla kanału Załuskiego w miejscowości Jaworowa i Rybie gm. Raszyn. (Uchwała nr 112/1037/2016)
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji  w Pruszkowie. (Uchwała nr 112/1038/2016)
 11. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącej zakupu paliwa. (Uchwała nr 112/1039/2016)

113 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 LIPCA 2016 ROKU

 1. Zapoznano się z informacją o postępie prac przy budowie siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 oraz zapoznano się z przedstawionym harmonogramem.
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 113/1040/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew – Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. (Uchwała nr 113/1041/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie świadczenia usług przez Specjalistyczną  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „TOP” w roku szkolnym 2016/2017. (Uchwała nr 113/1042/2016)
 5. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Sokołowskiej, gm. Michałowice. (Uchwała nr 113/1043/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa. (Uchwała nr 113/1044/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Gminą Michałowice oraz Gminą Miastem Piastów, a Powiatem Pruszkowskim oraz Skarbem Państwa. (Uchwała nr 113/1045/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia nr 340/2015 z dnia 31.07.2015 r. w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+. Aneksowanie umowy wynika ze zmiany długości ścieżek przy drogach powiatowych oraz zmiany terminu rozliczenia środków finansowych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pruszkowskiego, (dotyczy gm. Nadarzyn). (Uchwała nr 113/1046/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+, (dotyczy gm. Brwinów). (Uchwała nr 113/1047/2016)
 10. Zapoznano się z informacją w sprawie koncepcji budowy internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie.
 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej część drogi powiatowej nr 4118W.
 12. Zapoznano się z pismem Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 7 lipca 2016 r. dotyczącym umowy z dnia 20.08.2015 r. w sprawie przekazania Gminie Brwinów zadania zarządzania drogą powiatową nr 3112W w miejscowości Moszna-Wieś.

114 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 LIPCA 2016 ROKU

 1. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego przedsięwzięć z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. (Uchwała nr 114/1048/2016)
 2. Uzgodniono warunki zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy budynku biurowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce położonej we wsi Sokołów, gmina Michałowice. (Uchwala nr 114/1049/2016)
 3. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „J. Poniatowskiego” zawartą we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06.07.2016 r. (Uchwała nr 114/1050/2016)
 4. Pozytywnie zaopiniowano umowę użyczenia Gminie  Miastu  Pruszków nieruchomości położonych w Pruszkowie, stanowiącej ulice Lipową i Kraszewskiego. (Uchwała nr 114/1051/2016
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie realizacji projektów sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+, (dotyczy gm. Michałowice oraz gminy i miasta Pruszków oraz Piastów). (Uchwała nr 114/1052/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia nr 340/2015 z dnia 31.07.2015 r. w zakresie realizacji projektów sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+, (dot. gm. Nadarzyn). (Uchwała nr 114/1053/2016)
 7. Zapoznano się z notatką służbową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, dotyczącą przeprowadzonego okazania granic nieruchomości położonych w korytarzu projektowanej drogi ul. Warsztatowej w Pruszkowie.
 8. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, informującym o sporządzonym operacie szacunkowym, określającym wartość nieruchomości stanowiącej dotychczasową własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczoną jako działka nr ew. 11/1 o pow. 0,0134 ha z obr. 17 w gm. Brwinów.
 9. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, dotyczącym wniosku Spółki ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku, o przesunięcie terminu wykonania usługi polegającej na wykonaniu opracowania „Analiza systemu polityki zdrowotnej dla Powiatu Pruszkowskiego z określeniem zakresu restrukturyzacji dotyczącej oferty medycznej w oparciu o jednostki szpitalne znajdujące się na terenie powiatu – wraz z  propozycjami rozwiązań”. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku, aneks w tej sprawie podpisano.
 10. Zapoznano się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dotyczącym zaangażowania i wydatkowania środków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców.
 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska dotyczącą zgodności wykonywanych prac z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym dotyczącym budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6.
 12. Zapoznano się z informacją o kontroli i realizacji wystąpienia pokontrolnego dotyczącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie.
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia nr 1/2016 z dnia 14.07.2016 r. w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+. (Uchwała nr 114/1054/2016)

115 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 LIPCA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (Uchwała nr 115/1055/2016)
 2. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej: ul. Źródlanej w gm. Raszyn, ul. Sportowej w gm. Brwinów oraz ul. Leszczynowej w gm. Raszyn. (Uchwała nr 115/1056/2016)
 3. Przyznano nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, zgodnie z załączonymi wnioskami dyrektorów szkół. (Uchwała nr 115/1057/2016)
 4. Powołano komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Uchwała nr 115/1058/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego wykonania zjazdu na części działki 39/2 obręb 10 stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3138W (ul. Długa) w Pruszkowie. (Uchwała nr 115/1059/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Miastem Pruszków dotyczącej współpracy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z droga gminną ul. Przejazdową w Pruszkowie”. (Uchwała nr 115/1060/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/17/2016 dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 115/1061/2016)
 8. Udzielono upoważnień pracownikom Starostwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Upoważniono pracowników łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę danego wydziału (komórki). (Uchwały nr: 115/1062/206, 115/1063/2016, 115/1064/2016 115/1065/2016, 115/1066/2016, 115/1067/2016, 115/1068/2016, 115/1069/2016, 115/1070/2016)
 9. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie rozważenia możliwości zakupu pilota antynapadowego, który umożliwiłby wezwanie załogi interwencyjnej firmy ochroniarskiej w sytuacji zagrożenia w Punkcie Kancelaryjnym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie. Zarząd wyraził zgodę na zakup pilota antynapadowego.
 10. Zapoznano się informacją o czasowym zamknięciu Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pruszkowie z uwagi na przebudowę ww. oddziału (pismo Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie Pana Mieczysława Brągoszewskiego z dnia 22 lipca 2016 roku).
 11. Omówiono sprawę budowy ciepłociągu biegnącego z Ursusa do Pruszkowa.
 12. Omówiono sprawę obsługi wodno-kanalizacyjnej Powiatu Pruszkowskiego przez MPWiK.

116 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 2 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Przystąpiono do projektu „Kalejdoskop kompetencji” w ramach Osi Priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie. (Uchwała nr 116/1071/2016)
 2. Uzgodniono warunki zabudowy przedstawione w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Leszczynowej w gminie Raszyn. (Uchwała nr 116/1072/2016)
 3. Zaakceptowano treść aneksów do 2 umów nieodpłatnego użyczenia z dnia 10 sierpnia 2015 r. zawartych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Czubinie, a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do Nas”. (Uchwała nr 116/1073/2016)

117 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 11 SIERPNIA 2016 ROKU

 1. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, Panu Łukaszowi Borkowskiemu, na okres 5 lat szkolnych. (Uchwała nr 117/1074/2016)
 2. Przyznano dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. (Uchwała nr 117/1075/2016)
 3. Upoważniono dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności kierowaną jednostką organizacyjną. (Uchwała nr 117/1076/2016)
 4. Zmieniono uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Pruszkowie. (Uchwała Nr 117/1077/2016)
 5. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 117/1078/2016)
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar II. (Uchwała nr 117/1079/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 1509W w celu budowy oświetlenia drogowego. (Uchwała nr 117/1080/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 1502W w celu budowy oświetlenia drogowego. (Uchwała nr 117/1081/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Gminą Michałowice dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, polegającej na budowie chodnika po stronie południowej ul. Brzozowej w Nowej Wsi – w pasie drogi powiatowej Nr 3115W. (Uchwała nr 117/1082/2016)
 10. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r. Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121. (Uchwała nr 117/1083/2016)
 11. Zaakceptowano sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2016 roku.
 12. Zapoznano się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w sprawie opracowania i realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 13. Zapoznano się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w sprawie użytkowania i wykorzystania Pałacyku w Czubinie przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”.
 14. Zapoznano się z pismem Zawodowej Rodziny Zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego w Nadarzynie, w sprawie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 15. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, dotyczącą pisma Pana Krzysztofa Sankiewicza – Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZZOZ w Pruszkowie, w sprawie zmiany Katalogu Świadczeń NFZ.
 16. Zapoznano się z informacją Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie wyników egzaminu maturalnego i naboru do klas I.
 17. Zapoznano się z informacją Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, dotyczącą propozycji dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.
 18. Zapoznano się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w sprawie ocen merytorycznych sprawozdań za II kwartał 2016 r. z realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 19. Zapoznano się z pismem Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie z dnia 20.06.2016 r., dotyczącym utworzenia „Muzeum Przemysłu i Rzemiosła Ziem Pruszkowskich”.
 20. Zapoznano się z projektem porozumienia, dotyczącym ustalenia warunków współpracy Miasta i Powiatu, polegającym na wspólnej realizacji, będącego zadaniem Miasta, przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Piastowie – Etap II”.

 

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 16 sierpnia 2016 roku wynosi 218.

Liczba etatów – 212 i 19/40 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich – 14.

Ponadto 2 osoby zostały skierowane przez Powiatowy Urzędu Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy. Na dzień 15 czerwca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 216 osób. Liczba etatów – 210 i 17/20.

107 POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.06.16
108 POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.06.16
109 POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.06.16
110 POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.06.16
111 POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.07.16
112 POSIEDZENIE ZARZĄDU 07.07.16
113 POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.07.16
114 POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.07.16
115 POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.07.16
116 POSIEDZENIE ZARZĄDU 02.08.16
117 POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.08.16

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst