Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat”

Aktualności

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie wygrał konkurs na Ministerialny Program Osłonowy dotyczący Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach Programu Osłonowego organizuje Kampanię Społeczną pod nazwą „Kopiuj-Wklej. Pokaż mi ten lepszy świat”.

Kampania będzie miała na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat skutków występowania przemocy w aspekcie funkcjonowania psychicznego dziecka, ale także i osoby dorosłej. Celem Kampanii będzie również wskazanie na zmianę oddziaływań wychowawczych na pozytywne i przyjazne dziecku.
Projekt Kampanii społecznej „KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat” będzie realizowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Projekt zakłada realizację I-go priorytetu konkursu pt. Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.

Kampania społeczna pt. „KOPIUJ – WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat” będzie miała przede wszystkim za zadanie zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Celem działania Kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat skutków występowania przemocy, mających swoje następstwa w funkcjonowaniu psychicznym dziecka, powielaniu przez dziecko negatywnych wzorców w przyszłości i osłabieniu ogólnych relacji rodzinnych. Główną ideą Kampanii będzie wskazanie dorosłym, że to właśnie rodzic jako osoba najbliższa i najbardziej związana z dzieckiem modeluje jego zachowania. Dziecko natomiast widząc reakcje, emocje i postawy dorosłego powiela te zachowania, uznając je jako coś pożądanego, skutecznego i właściwego, czyli odbierając je jako prawidłowy wzór do naśladowania. Osoba dorosła pełni najbardziej odpowiedzialną rolę w kształtowaniu dziecka i to głównie od dorosłego zależy, czy pokaże dziecku świat w którym rządzi przemoc, czy świat w którym istotne są wyższe wartości jak choćby: empatia, uczciwość, poświęcenie, czy miłość. Odbiorcą projektu będą wszystkie rodziny z Powiatu Pruszkowskiego, z zaznaczeniem, że głównym adresatem są osoby dorosłe pełniące funkcje wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci. Pewne działania tj. warsztaty i zajęcia będą skierowane jedynie do dzieci i młodzieży, natomiast całość projektu skierowana jest do rodziców i opiekunów jako osób modelujących wzorce zachowania swoich dzieci. Projekt poprzez umieszczenie  w środkach masowego przekazu będzie mógł mieć również oddziaływanie ogólnopolskie.

W realizację projektu będą zaangażowane dwa podmioty:  Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Hufiec ZHP Pruszków.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst