Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kto powinien dbać o urządzenia melioracyjne?

Aktualności

W okresie roztopów oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych pojawia się z reguły problem prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych wybudowanych
na terenie powiatu.

Pojawiają się prośby lub wręcz żądania dokonania naprawy lub prac konserwacyjnych kierowanych zarówno do władz powiatu jak i do poszczególnych władz gmin. Należy jednocześnie wyjaśnić, iż zarówno powiat jak i gminy nie są kompetentne w tych sprawach. Poniżej przedstawione jest wyjaśnienie kwestii związanych z funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych.

Melioracje wodne służą do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.
Ustawa Prawo wodne w zależności od funkcji i parametrów technicznych dzieli urządzenia melioracji na podstawowe i szczegółowe.

Do podstawowych należą, m.in.: budowle piętrzące, upustowe, obiekty służące do ujmowania wód, stopnie wodne, kanały, budowle regulacyjne przeciwpowodziowe, itp. Ich funkcje mają ogólne znaczenie dla gospodarki wodnej i są budowane w celu szerokiego zaspokajania potrzeb społecznych. Urządzenia te stanowią własność Skarbu Państwa i utrzymywane są, przez podległe marszałkom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW-y).

Natomiast do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się: rowy, drenowania, ziemne stawy rybne, groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych, itp. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów i to właściciele gruntów czerpiący korzyści z funkcjonowania tych urządzeń zobowiązani są do ich utrzymywania. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być również utrzymywane przez spółki wodne, o ile w ich obowiązkach należy utrzymanie tych urządzeń.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego działają trzy spółki wodne, które są odpowiedzialne za wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obszarze objętym ich działalnością, tj.: Spółka Wodna w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3, Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 19, Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 22.

W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, ustala szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.

W celu prawidłowego gospodarowania i zarządzania urządzeniami melioracji i gruntami zajętymi pod te urządzenia prowadzona jest ewidencja urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeriolowanych. Obowiązek przedmiotowej ewidencji spoczywa na marszałkach województw, a co za tym idzie jest dostępna w podległych marszałkowi zarządach melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW).
W Powiecie Pruszkowskim, dla zainteresowanych właścicieli gruntów, informacje dotyczące ewidencji urządzeń melioracji wodnych dostępne są w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a.

Tak, więc reasumując utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracji szczegółowych do funkcjonowania, których jest zwykle najwięcej zastrzeżeń, należy do właścicieli gruntów, na których melioracje te są zlokalizowane. Zarówno powiat jak i gminy nie mają prawnych możliwości przejęcia tych obowiązków od właścicieli gruntów.

Należy zaznaczyć, iż dbałość o te urządzenia jest koniecznością wynikającą nie tylko z przepisów prawa, lecz również z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów. Tylko sprawne urządzenia melioracji eliminują ryzyko podtopień.

Powyższe uregulowania wynikają z Działu IV, Rozdział 3: „Melioracje wodne” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst