Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zarząd otrzymał absolutorium

Aktualności

Na XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Na sesji, która odbyła się 28 czerwca, rada rozpatrzyła sprawozdanie finansowe z wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz zapoznała się z pozytywną opinią przedłożoną przez regionalną izbę obrachunkową. Przedstawione na posiedzeniu rady stanowiska wyrażały pozytywną ocenę dla gospodarki finansowej prowadzonej przez zarząd powiatu i potwierdziły, że budżet realizowany był prawidłowo, a organ wykonawczy przestrzegał dyscypliny finansów publicznych i kierował się w zarządzaniu środkami publicznymi zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności. Na tej podstawie Radni podjęli decyzję o przyznaniu Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwałę podjęto w obecności 24 radnych, stosunkiem głosów: 18 „za” przy 6 „wstrzymujących się”.

20160628_180424_resized

Warto dodać, że na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie budżetu jeżeli chodzi o dochody wyniosło ponad 131,2 mln. zł., tj. 100,25 % planu, wydatki niewiele ponad 137, 6 mln. zł, tj. 97,37 % planu. Różnica między dochodam¬i i wydatkami na koniec roku budżetowego wyniosła prawie 6,4 mln. zł. Natomiast różnica między dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody to kwota 2,7 mln. zł.
Warto wspomnieć, że najwięcej środków przeznaczono na inwestycje, bo ponad 25 mln zł. Redystrybucję środków na ten cel szczegółowo omówiono w sprawozdaniu zarządu powiatu. Na drogi powiatowe przeznaczono prawie 14,5 mln. zł. Zabezpieczone środki pozwoliły m.in. wyremontować nawierzchnie w ramach remontów cząstkowych, zrealizować szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg i poprawą ich przejezdności, na przebudowę dróg i budowę sygnalizacji świetlnych, czy przygotowanie dokumentacji. Jednym z priorytetowych zadań realizowanych w ubiegłym roku była również oświata, na którą przeznaczono w zeszłym roku 2,7 mln. zł. Priorytetową inwestycją z tego zakresu była budowa Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie – pochłonęła ona w zeszłym roku 2 mln. zł.

Zdaniem starosty Maksyma Gołosia zrealizowanie tak wielu ważnych zadań było możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Za współpracę w roku ubiegłym Starosta podziękował poprzedniemu Staroście Zdzisławowi Sipierze, Radnym, całemu zarządowi oraz samorządom gminnym.

Następnie `głos zabrał Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski, który podkreślił, że dzięki ograniczeniu zbędnych kosztów i racjonalizacji wydatków oraz pozyskaniu znacznych środków ze źródeł pozabudżetowych, wynik finansowy budżetu Powiatu za rok 2015 jest korzystny w stosunku do tego co zaplanowaliśmy, a stabilna sytuacja finansowa jest gwarantem realizacji zadań bieżących oraz projektów kluczowych dla rozwoju powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst