Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 18/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 18/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku

102 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 MAJA 2016 ROKU

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego przekazania przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zarządu nad częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 3139W – ul. Południowa, ul. Błońska w Pruszkowie oraz nr 3124W – ul. Solidarności w Brwinowie, ul. Gomulińskiego w Pruszkowie
dla celów realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Działkowej wraz z budową tunelu”
w ramach zadania „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447)”. (Uchwała nr 102/928/2016)
2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 102/929/2016)
3. Uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru pasa drogowego i obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Tuwima, ul. Dworcowej i ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie. (Uchwała nr 102/930/2016)
4. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar I. (Uchwała nr 102/931/2016)
5. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – obszar II ”. (Uchwała nr 102/932/2016)
6. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej. (Uchwała nr 102/933/2016)
7. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 102/934/2016)
8. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 102/935/2016)
9. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej. (Uchwała nr 102/936/2016)
10. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej. (Uchwała nr 102/937/2016)
11. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Poniatowskiego. (Uchwała nr 102/938/2016)
12. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej. (Uchwała nr 102/939/2016)
13. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej. (Uchwała nr 102/940/2016)
14. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 102/941/2016)
15. Przekazano do korzystania Powiatowemu Urzędowi Pracy pomieszczeń usytuowanych w piwnicy, na parterze i pierwszym piętrze w budynku położonym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30. (Uchwała nr 102/942/2016)
16. Zwolniono z realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin w wysokości 6 godzin w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie Panią Reginę Radziszewską. (Uchwała nr 102/943/2016)
17. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14-Rezerwa celowa poz.81) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim. (Uchwała nr 102/944/2016)
18. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 28 kwietnia 2016 r. Aneksowanie umowy wynika ze zmiany terminu wejścia w życie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/31, gm. Brwinów. (Uchwała nr 102/945/2016)
19. Upoważniono Radosława Chechłacza oraz Danutę Orzyłowską do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zawarcia cesji umowy z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie. (Uchwała nr 102/946/2016)
20. Wyrażono zgodę na zawarcie ugody administracyjnej w sprawie rezygnacji strony
z roszczenia do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako projektowane działki nr 20/10, nr 20/8 stanowiące część działki nr ew. 20/2
z obrębu 18 m. Pruszków, za odszkodowaniem. (Uchwała nr 102/947/2016)
21. Wyrażono zgodę na zawarcie ugody administracyjnej w sprawie rezygnacji strony z roszczenia do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 20/4, oraz projektowane działki nr 20/5,20/6 stanowiące część działki nr ew. 20/2 z obrębu 18 m. Pruszków, za odszkodowaniem. (Uchwała nr 102/948/2016)
22. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów. (Uchwała nr 102/949/2016)
23. Powołano komisję do odbioru robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie”. (Uchwała nr 102/950/2016)
24. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr rej. 394/B/2015 dotyczącej określenia warunków przebudowy i budowy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie. Aneksowanie umowy wynika ze zmiany terminu przekazania przez Project Pruszków dokumentów koniecznych do podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. (Uchwała nr 102/951/2016)
25. Określono zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. (Uchwała nr 102/952/2016)
26. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 9 do umowy nr 3/WTZ-P/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie. (Uchwała nr 102/953/2016)
27. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 14 do umowy nr 2/WTZ/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie. (Uchwała nr 102/954/2016)
28. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. (Uchwała nr 102/955/2016)
29. Wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna”. (Uchwała nr 102/956/2016)
30. Przyjęto projekt Programu Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. (Uchwała nr 102/957/2016)
31. Zaakceptowano projekt listu intencyjnego oraz projekt umowy w sprawie współpracy Powiatu Pruszkowskiego, Gminy Michałowice, Gminy Miasto Piastów oraz Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowa w Piastowie”.
32. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informującym o wydanej decyzji Nr 1704/2016 w dniu 27 kwietnia 2016 przez Wojewodę Mazowieckiego ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z tytułu wywłaszczenia działki nr ew. 47/3 o pow. 0,0183 ha z obr. 26 w Pruszkowie.
33. Zapoznano się z pismem Project Pruszków Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącym zmiany umowy w sprawie przebudowy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie z dnia 29 września 2015 r. Wprowadzenie zmian do umowy wynika z opóźnienia w uostatecznianiu się pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Nowa Stacja, niezawinionego przez żadną ze stron umowy.

103 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 MAJA 2016 ROKU
1. Wyrażono zgodę na indywidualny czas pracy Apteki S.C. Irena i Kazimierz Kosydar
z siedzibą w Piastowie przy ul. Dworcowej 1, w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku w godzinach od 10:00 do 18:00. (Uchwała nr 103/958/2016)
2. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. (Uchwała nr 103/959/2016)
3. Zapoznano się z ocenami merytorycznymi kwartalnych sprawozdań z realizacji działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej.
4. Ustalono katalog umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. (Uchwała nr 103/960/2016)
5. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 103/961/2016)
6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa w Pruszkowie. (Uchwała nr 103/962/2016)
7. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie. (Uchwała nr 103/963/2016)
8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiej ps. Kasztan. (Uchwała nr 103/964/2016)
9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja Koncertu Pieśni Powstańczych. (Uchwała nr 103/965/2016)
10. Wybrano trzy oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Powiat na sportowo”: Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, oferta o nazwie „Pobiegnij z nami po sprawność, Międzyszkolny Kub Sportowy „Pruszków”, oferta o nazwie „Dzień Koszykówki” oraz Międzyszkolny Klub Sportowy „Pruszków”, oferta o nazwie „Dzień Niepodległości z koszykówką. (Uchwała nr 103/966/2016)

104 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU
1. Upoważniono Panią Ewę Rędzikowską – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów
do podpisywania podczas nieobecności związanych z urlopem wypoczynkowym, zwolnieniem lekarskim oraz delegacją Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego – Pani Lidii Truszkowskiej potwierdzeń sald należności i zobowiązań, faktur wystawianych przez Powiat Pruszkowski oraz dokumentów finansowych dotyczących bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 104/967/2016)
2. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Falenckiej we wsi Falenty Duże. (Uchwała nr 104/968/2016)
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Commercial Point Sp. z o.o. dotyczącego wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu oraz budowy drogi zlokalizowanej na działce nr ew. 56/3 obręb Koszajec. (Uchwała nr 104/969/2016)
4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia zaopiniowanego z Gminą Nadarzyn dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn. (Uchwała nr 104/970/2016)
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/43/2015 zawartej w dniu
12 sierpnia 2015 roku, dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie. Aneksowanie umowy wynika z przedłużenia terminu wykonania powyższej dokumentacji do 30 sierpnia 2016 roku. (Uchwała nr 104/971/2016)
6. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej
ul. Warszawskiej oznaczonej jako działka nr ew. 1/13 o pow. 1,1099 ha z obrębu
4 w Piastowie. (Uchwała nr 104/972/2016)
7. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej
ul. Warszawskiej działki nr ew. 709/1 o pow. 1,1490 ha i działki nr ew. 709/3 o pow. 1,1353 ha z obrębu 2 w Piastowie. (Uchwała nr 104/973/2016)
8. Przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015. (Uchwała nr 104/974/2016)
9. Postanowiono dokonać likwidacji przez przekazanie do stacji demontażu pojazdów:
1) Fiat Punto o numerze rejestracyjnym WFA 140G (VIN:ZFA17600002206900); (Uchwała nr 104/975/2016)
2) Fiat Cinquecento o numerze rejestracyjnym WGM SE29 (VIN:ZFA17000001049465); (Uchwała nr 104/976/2016)
3) Mercedes Benz 200D o numerze rejestracyjnym WY 72653 (VIN:WDB1241201B479742). (Uchwała nr 104/977/2016)
10. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy Nr rej. 539/B/2015 z dnia
11 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Brwinów, Gminą Michałowice oraz Gminą Nadarzyn, na rzecz realizacji projektu budowy zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Uchwała nr 104/978/2016)
11. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskiej ps. Kasztan”. (Uchwała nr 104/979/2016)
12. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Warsztaty rehabilitacyjne”. (Uchwała nr 104/980/2016)
13. Wybrano dwie oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą: ”Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa”: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej Klub HDK „Serce Pruszkowa” przy Młodzieżowym Domu Kultury – oferta pod nazwą „Krew ratuje życie” oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej Powiatowo- Miejski Klub HDK oferta pod nazwą: „I Ty możesz uratować ludzkie życie”. (Uchwała nr 104/981/2016)
14. Zapoznano się z pismami Wydziału Geodezji i Gospodarki nieruchomościami dotyczącymi:
1) wydanej decyzji nr 42.2016 w dniu 11.05.2016 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 363/7 i nr ew. 363/8 z obrębu Żółwin gm. Brwinów;
2) doręczonego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 4439/2015 uchylającą decyzję Starosty Pruszkowskiego
nr 34/2015 ustalającą wysokość odszkodowania za grunt przeznaczony pod poszerzenie dróg publicznych powiatowych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 108/99 oraz działka nr ew. 108/100 z obrębu Walendów, gm. Nadarzyn;
3) odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości przeznaczonej pod budowę mostu na rzece Utracie w Pruszkowie – droga nr 3142W;
4) wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. o ustanowienie służebności gruntowej;
5) zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczasową własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczona jako działka nr ew. 67/2 o pow. 0,1942 ha z obr. 18 – Sękocin Stary w gm. Raszyn, która stała się własnością Skarbu Państwa.

105 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 2 CZERWCA 2016 ROKU
1. Wskazano Pana Maksyma Gołosia i Pana Krzysztofa Rymuzę do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, udzielania zabezpieczenia w postaci świadczenia o poddaniu się egzekucji i wystawieniu weksla wraz z deklaracją wekslową. (Uchwała nr 105/982/2016)
2. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Targowej we wsi Opacz Mała, gm. Michałowice, ul. Promyka w Pruszkowie oraz ul. Pęcickiej we wsi Pęcice, gm. Michałowice. (Uchwała nr 105/983/2016)
3. Zmieniono uchwałę w sprawie rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Wszystkie podmioty uprawnione, które złożyły wnioski o dofinansowanie, otrzymają dotacje w wys. 4583,00 zł każdy. (Uchwała nr 105/984/2016)
4. Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji pojazdów, usuniętych z drogi w trybie określonym w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, których własność przeszła na powiat pruszkowski, a których wartość szacowana przez biegłego skarbowego nie przekracza 1700 zł, poprzez przekazanie do stacji demontażu. (Uchwała nr 105/985/2016)
5. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą: „ Organizacja Koncertu Pieśni Powstańczych”. (Uchwała nr 105/986/2016)
6. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacyjny weekend w Powiecie Pruszkowskim” z uwagi na niezłożenie ofert. (Uchwała nr 105/987/2016)
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn. (Uchwała nr 105/988/2016)
8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego wykonania wycięcia trzech drzew oraz przebudowy rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 4118W (ul. Parkowa) w Pęcicach. (Uchwała nr 105/989/2016)
9. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącym opinii prawno-księgowej nadesłanej przez Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie w sprawie możliwości wydatkowania środków finansowych uzyskanych z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych z umów cywilnoprawnych zawartych z NFZ na świadczenia socjalne dla pracowników.
10. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącym zaakceptowania formy sprawozdań nadsyłanych przez SPZZOZ w Pruszkowie.
11. Zapoznano się z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przygotowywanych wniosków do Wojewody Mazowieckiego dot. wydania decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką
nr 719 na terenie powiatu pruszkowskiego.
12. Zapoznano się z promesą nr 5/2016 nadesłaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu dofinansowania w formie pożyczki w kwocie do 5.808.156,28 zł
na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”.
13. Zapoznano się z informacją dotyczącą remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZZOZ w Pruszkowie.

106 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2016 ROKU
1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 106/990/2016)
2. Uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Grodziskiej, gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 106/991/2016)
3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 106/992/2016)
4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 106/993/2016)
5. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Rumuńska” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 106/994/2016)
6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica. (Uchwała nr 106/995/2016)
7. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej. (Uchwała nr 106/996/2016)
8. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2. (Uchwała nr 106/997/2016)
9. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres III kwartału 2016 r. (Uchwała nr 106/998/2016)
10. Wyrażono wstępną zgodę na użyczenie strzelnicy ziemnej po byłej szkole rolniczej
w Brwinowie na ul. Pszczelińskiej oraz budynku po sali gimnastycznej z przylegającą „bieżnią/strzelnicą krytą” w Brwinowie, Komendantowi Obwodu Mazowieckiego Związku Strzeleckiego Rzeczpospolitej.
11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Pruszkowa. (Uchwała nr 106/999/2016)
12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego powierzenia gminie zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Piastowa. (Uchwała nr 106/1000/2016)
13. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 3 do umowy nr 98/B/PCPR/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B
w latach budżetowych 2015-2016″. (Uchwała nr 106/1001/2016)
14. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 6 do umowy nr 130/B/PCPR/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 106/1002/2016)
15. Zlecono Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacje zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu ochrony zdrowia pn. Upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa, w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. (Uchwała nr 106/1003/2016)
16. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami WN.6830.32016 informującym o zebranym materiale dowodowym przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczasową własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczoną jako działka nr ew. 47/5 o pow. 0,2638 ha z obr. 26 w Pruszkowie, która stała się własnością samorządu województwa mazowieckiego.
17. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącym sytuacji finansowej SPZZOZ w Pruszkowie po I kwartale 2016 roku.
18. Zapoznano się z projektem przebudowy Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Pruszkowie.
19. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazującym notatkę w sprawie błędów skutkujących odrzuceniem wniosku SPZZOZ w Pruszkowie w ramach programu e-zdrowie pod nazwą „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej oraz e-usług w SPZZOZ wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej”.
20. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie zabezpieczenia w tegorocznym budżecie kwoty 1.746.000 zł na planowaną przebudowę Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Pruszkowie oraz koszty nadzoru inwestorskiego.
21. Zapoznano się z pismem Polskich Kolei Państwowych S.A z dnia 31.05.2016 roku
w sprawie przebudowy dworca kolejowego Pruszków – najem powierzchni publicznych. Zarząd nie wyraża zainteresowania najmem powierzchni w budynku dworca kolejowego Pruszków, (tj. około 563m2).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 15 czerwca 2016 roku wynosi 216.
Liczba etatów – 210 i 17/20 w tym:
1) osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
2) osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
3) osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim oraz dłuższych zwolnieniach lekarskich – 13.
Ponadto 2 osoby zostały skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy.
Na dzień 11 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 212 osób. Liczba etatów – 206 i 17/20.
pobierz uchwały – 102 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 103 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 104 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 105 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 106 posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst