Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1.        Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wnioski do porządku obrad.
4.        Wręczenie Dyplomu Honorowego i Kuli Doskonałości dla Powiatu Pruszkowskiego – odznaczenia przyznanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
5.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
6.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. /BR-229/16/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BR-202/16/, materiał radni otrzymali wcześniej).
7.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2015 rok. /BR-230/16/
8.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-231/16/
9.        Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-232/16/
10.        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. /BR-233/16/
11.        Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Pruszków w 2016 r. /BR-234/16/
12.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2015. /BR-235/16/
13.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-236/16/
14.        Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. /BR-237/16/
15.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miasta Pruszków, w trybie bezprzetargowym, udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie. /BR-238/16/
16.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Przyszłości w Parzniewie, gm. Brwinów.
/BR-239/16/
17.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nawą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. /BR-228/16/
18.        Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-240/16/
19.        Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-241/16/
20.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-242/16/
21.        Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-243/16/
22.        Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za rok 2015.
/BR-244/16/
23.        Informacja Nr 18/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 maja 2016 r.
do 15 czerwca 2016 r. /BR-245/16/.
24.        Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
25.        Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
26.        Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst