Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1.        Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wnioski do porządku obrad.
4.        Wręczenie Dyplomu Honorowego i Kuli Doskonałości dla Powiatu Pruszkowskiego – odznaczenia przyznanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
5.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
6.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. /BR-229/16/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BR-202/16/, materiał radni otrzymali wcześniej).
7.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2015 rok. /BR-230/16/
8.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-231/16/
9.        Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-232/16/
10.        Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. /BR-233/16/
11.        Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Pruszków w 2016 r. /BR-234/16/
12.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2015. /BR-235/16/
13.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-236/16/
14.        Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. /BR-237/16/
15.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miasta Pruszków, w trybie bezprzetargowym, udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie. /BR-238/16/
16.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Przyszłości w Parzniewie, gm. Brwinów.
/BR-239/16/
17.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nawą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. /BR-228/16/
18.        Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-240/16/
19.        Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-241/16/
20.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-242/16/
21.        Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-243/16/
22.        Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za rok 2015.
/BR-244/16/
23.        Informacja Nr 18/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 maja 2016 r.
do 15 czerwca 2016 r. /BR-245/16/.
24.        Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
25.        Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
26.        Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst