Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski otrzyma kolejne dofinansowania

Aktualności

Po wcześniejszym otrzymaniu dofinansowania w kwocie 1 898 400,00 zł na projekt pod nazwą „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim”, otrzymamy kolejne dwa dofinansowania na następujące projekty.

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Nasz wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 1 460 000,00 zł przy wkładzie własnym Powiatu Pruszkowskiego wynoszącym 292 493,27 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na realizację zadania. Wniosek złożony został w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zakłada stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie usług oraz systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu oraz oprogramowań systemowych. Ponadto nastąpi cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wartość szacunkowa prac do wykonania w ramach modernizacji EGIB (Ewidencji Gruntów i Budynków) dla potrzeb starostwa wynosi 5 794 800,00 zł. Kwota ta będzie dostępna w wyniku uwalnianych środków finansowych w trakcie realizacji projektu. Wkład własny zabezpieczony w WPF na lata 2016-2018: 1 200 000,00 zł.

2. „Budowa zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 293 000,00 zł i obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na realizację zadania.
Złożony w ramach działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt budowy zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego zakłada budowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania dla Powiatu Pruszkowskiego oraz jego integrację z Systemem Wojewódzkim.

Wartość ogółem: 408 950,00 zł w tym:
koszty kwalifikowane: 408 950,00 zł
293 000,00 zł (dofinansowanie EFRR 71%)
115 950,00 zł (wkład własny 29%)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst