Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Rodzicelstwa Zastępczego w Powiecie Pruszkowskim – konkurs

Aktualności

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W POWIECIE PRUSZKOWSKIM

KONKURS PLASTYCZNY

POD NAZWĄ „LIST DO ZŁOTEJ RYBKI”

ORGANIZOWANY PRZEZ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ustanowiony został przez Sejm RP w 2006 r. i

 obchodzony jest w Polsce 30 maja.

Włączając się w obchody oraz promując ideę rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dowolną techniką (rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) pracy plastycznej związanej 
z tematyką rodzinną i dostarczenie lub przesłanie jej oraz zgody rodzica
(opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie 
ul. Drzymały 30,
w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu ) do 16 czerwca 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2015 r.

Poniżej zamieszczamy:

1) Regulamin konkursu.

2) Zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystanie wizerunku dziecka.

REGULAMIN KONKURSU

NA PRACE PLASTYCZNĄ PROMUJĄCA IDEĘ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POD NAZWĄ „LIST DO ZŁOTEJ RYBKI”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W PRUSZKOWIE

1. Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

2. Cel konkursu – rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych.

3. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Powiatu Pruszkowskiego
w następujących grupach wiekowych:

– I grupa: od 5 do 9 roku życia

– II grupa: od 10 do 14 roku życia

– III grupa: od 15 do 18 roku życia

4. Format i treść pracy plastycznej

Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A4 lub A3

W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną na wskazany temat.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko.

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę.

Prace należy podpisać, zamieszczając imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek i informację
do której grupy wiekowej należy.

5. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie 
ul. Drzymały 30,
w nieprzekraczalnym terminie ( liczy się data wpływu ) do dnia 16 czerwca 2016 roku.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przetwarzaniem praw autorskich
i majątkowych do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 639 z późniejszymi zmianami ) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora w Internecie. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

Prace zniszczone, niepodpisane, oraz prace do których nie dołączono oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie będą mogły zostać ocenione

6. Ocena prac

Prace będą oceniane przez Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, wg następujących kryteriów:

– zgodność z tematem ( 0-5 punktów )

– walory artystyczne ( 0-5 punktów )

– twórcze ujęcie tematu ( 0-5 punktów )

– estetyka i efekt wizualny ( 0-5 punktów )

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

8. Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 22 738 15 04

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..
(imię i nazwisko) w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

………………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych
uczestnika konkursu)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst