Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 17/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 17/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od od 13 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r.

97 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2016 ROKU

 1. Uchylono Uchwałę nr 54/594/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Bronisławy Sokołowskiej do podpisywania upomnień oraz wezwań do zapłaty w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 97/868/2016)

 2. Uchylono Uchwałę nr 111/2082/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia
  12 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Bronisławy Sokołowskiej do podpisywania dokumentów finansowych. (Uchwała nr 97/868/2016)

 3. Uchylono Uchwałę nr 45/493/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Bronisławy Sokołowskiej do podpisywania tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 97/868/2016)

 4. Wyrażono zgodę na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. (Uchwała nr 97/869/2016)

 5. Powołano powiatową komisję konkursową do wyłonienia na szczeblu powiatowym finalistów XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. (Uchwała nr 97/870/2016)

 6. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w sprawie wyników trzeciego przetargu na wydzierżawienie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów. Z uwagi na niedokonanie żadnej wpłaty przetarg zakończył
  się wynikiem negatywnym.

 7. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w sprawie zbycia na rzecz Miasta Pruszkowa udziałów w nieruchomości
  przy ul. Łączniczek AK 7 w Pruszkowie.

 8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Powiat na sportowo”. (Uchwała nr 97/871/2016)

 9. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Powiat
  na sportowo”. (Uchwała nr 97/872/2016)

 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3116W (Al. Armii Krajowej w Pruszkowie) w celu budowy przez Gminę ulicy (ulica bez nazwy), zlokalizowanej pomiędzy ulicami Wołowskiego i Al. Armii Krajowej wzdłuż torów WKD. (Uchwała nr 97/873/2016)

 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Panią Katarzyną Maścianicą dotyczącego wykonania remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 4118W (Al. Piłsudskiego) w Piastowie. (Uchwała nr 97/874/2016)

 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką ABRAVA Sp. z o.o. IGP. S.K.A. dotyczącej wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu oraz przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3107W (ul. Pruszkowska) w Nadarzynie. (Uchwała nr 97/875/2016)

 13. Zapoznano się ze sprawozdaniem Powiatowego Urzędu Pracy z udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2016 roku.

 14. Uchwalono regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie. (Uchwała nr 97/876/2016)

 15. Wyrażono zgodę na sfinansowanie nagród w wysokości 150,00 zł, dla najlepszych uczestników Konkursu Matematycznego zorganizowanego dla uczniów pruszkowskich gimnazjów.

 16. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informującym o wydanej decyzji nr 1202/2016 przez Wojewodę Mazowieckiego, ustalającej odszkodowanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 287 510 zł
  z tytułu wywłaszczenia działki nr ew. 87 o pow. 01700 ha z obr. Parzniew w gm. Brwinów.

 17. Zapoznano się z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 w m. Kanie.

 18. Zapoznano się z pismem Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przekazującym prośbę Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do Nas” o dofinansowanie przez Powiat Pruszkowski udziału własnego stowarzyszenia w zakupie samochodu (mikrobusu)
  do realizacji celów statutowych.

98 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 15 KWIETNIA 2016 ROKU

 1. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica. (Uchwała nr 98/877/2016)

 2. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Słowackiego” na terenie obrębu geodezyjnego Komorów – Osiedle. (Uchwała nr 98/878/2016)

 3. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice. (Uchwała nr 98/879/2016)

 4. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 98/880/2016)

 5. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 98/881/2016)

 6. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Rumuńska” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. (Uchwała nr 98/882/2016)

 7. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Torfowa” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły
  i Pęcice. (Uchwała nr 98/883/2016)

 8. Nie zaakceptowano propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Raszynka” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły
  i Michałowice Osiedle. (Uchwała nr 98/884/2016)

 9. Zaakceptowano propozycję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica. (Uchwała nr 98/885/2016)

 10. Przyjęto kalendarz imprez kulturalnych i patriotycznych organizowanych przez Wydział Kultury i Promocji.

99 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 KWIETNIA 2016 ROKU

 1. Przyjęto Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
  na terenie województwa w roku 2015.

 2. Uchylono uchwałę nr 54/596/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Ewy Rędzikowskiej do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego z uwagi na zmianę stanowiska Pani Ewy Rędzikowskiej – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów. (Uchwała nr 99/886/2016)

 3. Uchylono uchwałę nr 70/718/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Ewy Rędzikowskiej do podpisywania dokumentów finansowych z uwagi na zmianę stanowiska Pani Ewy Rędzikowskiej – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów. (Uchwała nr 99/886/2016)

 4. Upoważniono Panią Ewę Rędzikowską – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów
  do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 99/887/2016)

 5. Upoważniono Panią Lidię Truszkowską – Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego
  do podpisywania tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 99/888/2016)

 6. Upoważniono Panią Lidię Truszkowską – Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego
  do podpisywania upomnień w postępowaniu przedegzekucyjnym oraz wezwań
  do zapłaty należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego w postępowaniu egzekucyjnym. (Uchwała nr 99/889/2016)

 7. Upoważniono Panią Lidię Truszkowską – Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego
  do podpisywania potwierdzeń sald należności i zobowiązań, faktur wystawianych kontrahentom Powiatu Pruszkowskiego oraz dokumentów finansowych dotyczących bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 99/890/2016)

 8. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – Nr 4108W w Kotowicach, gm. Brwinów. (Uchwała nr 99/891/2016)

 9. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Promyka w Pruszkowie. (Uchwała nr 99/891/2016)

 10. Wyrażono zgodę na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie tj.: technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. (Uchwała nr 99/892/2016)

 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Raszyn w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych. (Uchwała nr 99/893/2016)

 12. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa”. (Uchwała nr 99/894/2016)

 13. Upoważniono Pana Roberta Radziwonkę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
  w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
  bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchwała nr 99/895/2016)

 14. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 1 800 zł z tytułu nabycia
  z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej
  ul. Starzyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 117/4 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn. (Uchwała nr 99/896/2016)

 15. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w sprawie wniosku gminy Nadarzyn o wykupienie przez Powiat Pruszkowski dz. nr ew. 35 z obr. Rozalin, gm. Nadarzyn.

 16. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie o wypłacie Powiatowi Pruszkowskiemu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/2 o pow. 0,4382 ha z obr. 8 Koszajec, gm. Brwinów
  do depozytu sądowego.

 17. Zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego z dnia
  7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków współpracy dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Pruszkowa.

 18. Zapoznano się z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie podinsp. Krzysztofa Radzika z dnia 12 kwietnia 2016 r., dotyczącym prośby o zwiększenie kwoty współfinansowania zakupu nowego samochodu osobowego z przeznaczeniem
  na wyposażenie w wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego z 25 000 zł
  do 27 500 zł.

 19. Zapoznano się z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 12 kwietnia 2016 r. informującym o poparciu podjętej inicjatywy poprawy odwodnienia obejmującą swoim zakresem drogi gminne, drogę powiatową nr 3135W
  jak również teren Szpitala Kolejowego Sp. z o.o. oraz rejon skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 718 i 760 – rondo Solidarności w Pruszkowie.

100 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 KWIETNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. (Uchwała nr 100/897/2016)

 2. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część IIB” obejmującego teren cmentarza parafialnego w Komorowie. (Uchwała nr 100/898/2016)

 3. Uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Tuwima i ul. Bohaterów Warszawy w Piastowie oraz w Pruszkowie. (Uchwała nr 100/899/2016)

 4. Uzgodniono lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej we wsi Jaworowa, gm. Raszyn. (Uchwała nr 100/899/2016)

 5. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul Sękocińskiej we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn. (Uchwała nr 100/899/2016)

 6. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sportowej w Brwinowie. (Uchwała nr 100/899/2016)KR

 7. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Źródlanej we wsi Falenty Duże, gmina Raszyn. (Uchwała nr 100/899/2016)

 8. Przyjęto protokół Powiatowej Komisji Konkursowej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce o twoje bezpieczeństwo” oraz przeznaczono 1.230,00 zł na ufundowanie nagród rzeczowych. (Uchwała nr 100/900/2016)

 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy dzierżawy nieruchomości położonej
  w miejscowości Parzniew, gm. Nadarzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha, na okres trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy. (Uchwała nr 100/901/2016)

 10. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 15 100 zł z tytułu nabycia
  z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 104/1 o pow. 25 m2, nr ew. 105/1 o pow. 23 m2 i nr ew. 106/1 o pow. 36 m2, z obrębu Łady gm. Raszyn. (Uchwała nr 100/902/2016)

 11. Postanowiono skierować wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej tj.:

 1. ul. Warszawskiej, oznaczonej jako projektowana działka nr 439/8 o pow. 0,2461; (Uchwała nr 100/903/2016)

 2. ul. Młochowskiej w Nadarzynie, oznaczonej jako działka nr ew. 35 o pow. 0,0050 ha z obrębu 10 – Rozalin w gm. Nadarzyn; (Uchwała nr 100/904/2016)

 3. ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr ew. 426 o pow. 0,2320 ha z obrębu 3 w Piastowie; (Uchwała nr 100/905/2016)

 4. ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr ew. 439/5 o pow. 0,0067 ha i działka nr ew. 443/1 o pow. 0,0003 ha z obrębu 3 w Piastowie; (Uchwała
  nr 100/906/2016)

 5. ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr ew. 443/2 o pow. 0,1650 ha z obrębu 3 w Piastowie; (Uchwała nr 100/907/2016)

 6. ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr ew. 449/5 o pow. 0,6939 ha z obrębu 3 w Piastowie. (Uchwała nr 100/908/2016)

 1. Postanowiono dokonać likwidacji pojazdu VOLKSWAGEN POLO o numerze rejestracyjnym WPR24606 przez przekazanie do stacji demontażu. (Uchwała
  nr 100/909/2016)

 2. Ustalono zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. (Uchwała
  nr 100/910/2016)

 3. Ustalono szczegółowy podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. (Uchwała nr 100/911/2016)

 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/1/2016 zawartej w dniu 15.01.2016 r. dotyczącej wykonania operatu oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla wylotu do rzeki Utraty kanalizacji deszczowej. Aneksuje się umowę z uwagi
  na zmianę terminu oddania dokumentacji projektowej.(Uchwała nr 100/912/2016)

 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. w formie dotacji celowej, przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie”. (Uchwała nr 100/913/2016)

 6. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa”. (Uchwała nr 100/914/2016)

 7. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Powiat
  na sportowo”. (Uchwała nr 100/915/2016)

 8. Wybrano ofertę złożoną przez Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków” pod nazwą „Akademia NGO” na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (Uchwała nr 100/916/2016)

 9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty
  i wychowania pod nazwą „Edukacyjny weekend w Powiecie Pruszkowskim”. (Uchwała nr 100/917/2016)

 10. Zaakceptowano propozycję budowy pięciu sygnalizacji świetlnych w Systemie Dyscyplinowania Kierowców, w miejscach przejść dla pieszych zlokalizowanych przy poszczególnych drogach powiatowych, a w przypadku wystarczającej ilości środków w budżecie Powiatu przeznaczonych na to zadanie wyrażono zgodę na budowę dodatkowych dwóch sygnalizacji świetlnych w Systemie Dyscyplinowania Kierowców.

 11. Zaakceptowano propozycję doposażenia w System Dyscyplinowania Kierowców, poprzez montaż radarów, istniejących sygnalizacji świetlnych na drodze powiatowej
  nr 3122W ul. Długiej w Ładach oraz na drodze powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego
  w Brwinowie.

 12. Wyrażono zgodę na wykonanie badań natężenia ruchu wraz z wnioskami dotyczącymi rozwiązań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu:

 • drogi powiatowej nr 3128W ul. Grodziskiej i drogi powiatowej nr 3127W
  ul. Sportowej w Brwinowie;

 • drogi powiatowej nr 3102W al. Kasztanowej i drogi gminnej ul. Młodości
  w Żabieńcu;

 • drogi powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego i drogi powiatowej nr 3131W
  ul. Bohaterów Wolności w Piastowie;

 • drogi powiatowej nr 3121W ul. Sportowej i drogi gminnej ul. Poniatowskiego
  w Raszynie.

 1. Zapoznano się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie Mieczysława Brągoszewskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
  na wykorzystanie środków w kwocie 14 768,07 złotych na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pruszkowie. Postanowiono, aby Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie Mieczysław Brągoszewski zwrócił kwotę na konto Powiatu Pruszkowskiego, która
  nie została wykorzystana z dotacji celowej na powyższe zadanie oraz ponownie wystąpił
  z wnioskiem do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

101 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 5 MAJA 2016 ROKU

 1. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie. (Uchwała
  nr 101/918/2016)

 2. Uzgodniono warunki inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Pęcickiej, Al. Armii Krajowej, Al. Powstańców Warszawy, ul. Parkowej, gmina Michałowice. (Uchwala nr 101/918/2016)

 3. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  i Sportowych w Pruszkowie.

 4. Ustalono na rok 2016 stawkę miesięczną dotacji na jednego ucznia, słuchacza
  lub wychowanka w placówkach niepublicznych. (Uchwała nr 101/920/2016)

 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu Nr 2 do porozumienia Nr Br. 031.53.2013
  z dnia 14 maja 2013 r. z Gminą Brwinów dotyczącego zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów. Aneksuje się porozumienie z uwagi na wydaną lokalizację na nowe przystanki komunikacyjne przy drogach powiatowych. (Uchwała nr 101/921/2016)

 6. Udzielono Gminie Brwinów prawa dysponowania częścią drogi powiatowej 3124W (działki nr ew. 86/1) w Parzniewie gm. Brwinów w celu wybudowania peronów przystankowych. (Uchwała nr 101/922/2016)

 7. Przyjęto Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok.

 8. Dokonano rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji
  i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 roku. (Uchwała nr 101/923/2016)

 9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki – dofinansowanie wycieczek dla stowarzyszeń emeryckich. (Uchwała nr 101/924/2016)

 10. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu turystyki dofinansowanie wycieczek dla stowarzyszeń emeryckich. (Uchwała nr 101/925/2016)

 11. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego
  z zakresu oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacyjny weekend w Powiecie Pruszkowskim”. (Uchwała nr 101/926/2016)

 12. Wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej Klub HDK „Serce Pruszkowa” pod nazwą „Wiemy jak pomagać z sercem” na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Kurs udzielania pierwszej pomocy”. (Uchwała nr 101/927/2016)

 13. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informującym o wydanej decyzji nr 1512/2016 w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez Wojewodę Mazowieckiego odmawiającej stwierdzenia nabycia projektowanej działki
  nr 350/15 o pow. 0,0102 ha z obr. Sokołów w gm. Michałowice.

 14. Zapoznano się z pismem Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego z dnia 21.04.2016 r., dotyczącym współpracy Gminy Brwinów, Miasta Pruszków i Powiatu Pruszkowskiego przy przygotowaniu i realizacji rozbudowy ul. Działkowej
  w Pruszkowie i Parzniewie.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 11 maja 2016 roku wynosi 212.

Liczba etatów – 206 i 17/20 w tym:

 1. osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);

 2. osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;

 3. osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 10;

Na dzień 12 kwietnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 211 osób. Liczba etatów – 206 i 9/20.

pobierz Uchwały z 97 posiedzenia Zarządu

pobierz Uchwały z 98 posiedzenia Zarządu

pobierz Uchwały z 99 posiedzenia Zarządu

pobierz Uchwały z 100 posiedzenia Zarządu

pobierz Uchwały z 101 posiedzenia Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst