Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 16/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 16/2016 o pracy zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 10 marca do 12 kwietnia 2016 r.

89 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 10 MARCA 2016 ROKU

 1. Odmówiono uzgodnienia warunków zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego w Pruszkowie. (Uchwała nr 89/823/2016)

 2. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy użyczenia Gminie Miastu Pruszków nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej ulice Lipową i Kraszewskiego, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych: 82/9, 338,358,360,221/9 i 361 z obr. 23 o łącznej powierzchni 1,5516 ha. (Uchwała nr 89/824/2016)

 3. Zlecono Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Rajd Szlakiem Naszej Historii”, w okresie od 10 kwietnia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku. (Uchwała nr 89/825/2016)

 4. Zlecono Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Patriotycznemu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”, w okresie od 22 marca 2016 roku do 15 maja 2016 roku. (Uchwała nr 89/826/2016)

 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała 89/827/2016)

 6. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup lampy do aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem stosownych testów dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”. ( Uchwała nr 89/828/2016)

 7. Zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 89/829/2016)

 8. Zatwierdzono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Muzeum Dulag 121 – samorządowej instytucji kultury. (Uchwała nr 89/830/2016)

 9. Omówiono projekt ZarządzeniaStarosty Pruszkowskiego w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

 10. Zapoznano się z wynikami drugiego przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów, który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.

 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekazania na rzecz Gminy Brwinów dróg wewnętrznych na terenie osiedla Pszczelin w Brwinowie.

90 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

 1. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Ks. Woźniaka we wsi Sokołów, gmina Michałowice. ( Uchwała nr 90/831/2016)

 2. Zaopiniowano zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie Gminy Michałowice w miejscowości Reguły, Komorów, Michałowice-Wieś i Michałowice. (Uchwała nr 90/832/2016)

 3. Zaopiniowano zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Michałowice w miejscowości Komorów. (Uchwała nr 90/833/2016)

 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Upamiętnianie osób i wydarzeń historycznych kształtujących poczucie patriotyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zbrodni katyńskiej”. (Uchwała nr 90/834/2016)

 5. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za okres II kwartału 2016 roku. (Uchwała nr 90/835/2016)

 6. Utrzymano w mocy decyzję w sprawie negatywnego rozpatrzenia naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Fridtjofa w Piastowie.

91 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 MARCA 2016 ROKU

 1. Uchylono uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Nr 89/827/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. ( Uchwała nr 91/836/2016)

 2. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”. (Uchwała nr 91/837/2016)

92 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 MARCA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy najmu nieruchomości położonej w Strzeniówce, gm. Nadarzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113 o pow. 2,5451 ha, na okres od 22 do 24 marca 2016 roku. (Uchwała nr 92/838/2016)

93 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 MARCA 2016 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej. (Uchwała nr 93/839/2016)

 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. ( Uchwała nr 93/840/2016)

 3. Uchylono uchwałę Nr 37/398/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Marcina Mauera do podpisywania dokumentów finansowych. ( Uchwała nr 93/841/2016)

 4. Uchylono uchwałę Nr 44/480/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Marcina Mauera do podpisywania tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. ( Uchwała nr 93/842/2016)

 5. Uchylono uchwałę Nr 54/595/2015 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Marcina Mauera do podpisywania upomnień oraz wezwań do zapłaty w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego. ( Uchwała nr 93/843/2016)

 6. Zaopiniowano zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Michałowice w miejscowości Reguły, Opacz Mała, Granica, Nowa Wieś i Michałowice. (Uchwała nr 93/844/2016)

 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 2 do porozumienia Nr rej. 571/B/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. z Gminą Miasto Piastów w sprawie udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części pasa drogowego ul. Dworcowej w Piastowie dla celów realizacji przez Gminę włączenia ul. C. Godebskiego w Piastowie. (Uchwała nr 93/845/2016)

 8. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Upamiętnianie osób i wydarzeń historycznych kształtujących poczucie patriotyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zbrodni katyńskiej”. (Uchwała nr 93/846/2016)

 9. Ogłoszono trzeci przetarg ustny niegraniczony na wydzierżawienie z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, na okres trzech lat. ( Uchwała nr 93/847/2016)

 10. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do sprzedaży. ( Uchwała nr 93/848/2016)

 11. Podjęto decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Raszyn
  Nr 12/2016 z dnia 9 marca 2016 roku, dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 146 i nr ew. 145/4 z obrębu Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

 12. Zapoznano się z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczasową własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczoną jako działka nr ew. 47/3 o pow. 0,0183 ha z obr. 26 w Pruszkowie.

94 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 MARCA 2016 ROKU

 1. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (Uchwała nr 94/849/2016)

 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pn. „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. (Uchwała nr 94/850/2016)

95 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 31 MARCA 2016 ROKU

 1. Zatwierdzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2015 rok. (Uchwała nr 95/851/2016)

 2. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „J. Poniatowskiego”. (Uchwała nr 95/852/2016)

 3. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej we wsi Janki, gmina Raszyn. (Uchwała nr 95/853/2016)

 4. Odmówiono uzgodnienia warunków zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej ul. Komorowskiej w Pruszkowie. (Uchwała nr 95/853/2016)

 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy Nr rej. 349/B/2015 z dnia 21 września 2016 roku ze Spółką BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce dotyczącej użyczenia części drogi powiatowej nr 3114W tj. działka nr ew. 101/4 obr. 13 w Regułach, na czas niezbędny do wykonania prac polegających na budowie stacji paliw płynnych i gazu płynnego wraz z myjnią samochodową przy ul. Regulskiej w Regułach. (Uchwała nr 95/854/2016)

 6. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Kurs udzielania pierwszej pomocy”. (Uchwała nr 95/855/2016)

 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Kurs udzielania pierwszej pomocy”. (Uchwała nr 95/856/2016)

 8. Przyjęto Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. (Uchwała nr 95/857/2016)

 9. Przyjęto Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie, prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” oraz dokonano pozytywnej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Uchwała 95/858/2016)

 10. Przyjęto Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszkowie w roku 2015 oraz dokonano pozytywnej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Uchwała 95/859/2016)

96 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 KWIETNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (Uchwała Nr 96/860/2016)

 2. Uzgodniono warunki zabudowy w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Głównej w Nowej Wsi, gm. Michałowice. (Uchwała nr 96/861/2016)

 3. Przyjęto Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.

 4. Przyjęto Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku.

 5. Przyjęto Sprawozdanie z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015.

 6. Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie o zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 7. Przekazano do korzystania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pomieszczenia usytuowanego na II piętrze w budynku położonym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. Uchwala została podjęta z uwagi na kończący się termin ważności obowiązującej umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczętej w kwietniu 2010 r. (Uchwała nr 96/862/2016)

 8. Udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Słomskiemu do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii koniecznych do wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3124W – ul. Powstańców i drogi gminnej ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”. (Uchwała nr 96/863/2016)

 9. Udzielono pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Bittelowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w celu akceptowania i zatwierdzania zmian kierowników budów oraz kierowników robót zgłaszanych przez wykonawców realizujących zadania inwestycyjne. (Uchwała nr 96/864/2016)

 10. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna”. (Uchwała nr 96/865/2016)

 11. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna”. (Uchwała nr 96/866/2016)

 12. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwagi na niezłożenie ofert. (Uchwała nr 96/867/2016)

 13. Przyjęto Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Instytucji Kultury Muzeum DULAG 121.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 12 kwietnia 2016 roku wynosi 211.

Liczba etatów – 206 i 9/20 w tym:

 1. osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);

 2. osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;

 3. osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 9;

 4. osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 1.

Na dzień 9 marca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 217 osób. Liczba etatów – 211 i 7/10.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst