Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dodatek wychowawczy „500+” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Aktualności

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie. Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwał niezależnie od dochodu oraz na każde dziecko w wieku do 18. roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dodatek przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

Dodatek udzielany będzie na wniosek odpowiednio:

– rodziny zastępczej;

– osób prowadzących rodzinny dom dziecka;

– dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania.

Informacje dodatkowe:

– przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej;

– od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek;

– prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy;

– w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst