Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Trzeci ustny nieograniczony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów.

 1. Opis nieruchomości:
 2. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pruszkowskiego, położona we wsi Parzniew, gm. Brwinów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00115815/2.
 3. Nieruchomość stanowi grunt rolny klasy IV a i IV b.
 4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowe przeznaczenie nieruchomości: tereny usług oświaty.
 5. Działka przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, na okres trzech lat – bez prawa zabudowy.
 6. Terminy poprzednich przetargów: 15 stycznia, 11 marca 2016 r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. Warunki przetargu:
  1. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi: 2 100,00brutto (stawka VAT – zw. na podst. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.). Czynsz będzie podlegał rocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów   i usług konsumpcyjnych, począwszy od 1 czerwca roku 2017.
  2. Czynsz dzierżawny może być wnoszony w czterech kwartalnych ratach.
  3. Wadium w kwocie 420,00 PLN, płatne w polskich złotych, należy wpłacić na rachunek bankowy: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124, tytułem: „wadium – dzierżawa działki nr 90/31”.

Wadium powinno zostać zaksięgowane na wskazanym rachunku do dnia 8 kwietnia 2016 r., do godziny 15 00.

 1. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w sali 201 na II piętrze, o godzinie 11 00.

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wykazania się umocowaniem do dokonania czynności prawnej.
 2. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu, wysłanym najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będzie skutkowało utratą wadium.
 4. Wpłacanie wadium jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przetargu.

Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu 738-15-70 w godzinach 800 – 1600.

przetarg

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst