Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 15/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 15/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 lutego do 9 marca 2016 r.

Zarząd Powiatu w okresie od 11 lutego do 9 marca 2016 r. zebrał się na 5 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I.               BUDŻETU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r.).

II.            INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/30/2015 zawartej w dniu 26.06.2015 r., dotyczącej wykonania wielobranżowego projektu przebudowy drogi
  Nr 3118W – ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów.
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1502W – ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odcinku
  od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej.
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3127W (ul. Przejazd w Brwinowie) w celu budowy przez Gminę ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu
  z ul. Sochaczewską.
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Pegas Paliwa Sp. z o.o. dotyczącego wykonania projektu i przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3107W
  (ul. Pruszkowska) w Nadarzynie.
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia z Miastem Pruszków dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ulicy Przejazdowej
  w Pruszkowie łączącej węzeł „Pruszków” Autostrady A2 z drogą wojewódzką nr 719 oraz
  z drogami wojewódzkimi nr 701 i nr 718 w ramach tworzonej tzw. „Południowo – Zachodniej Obwodnicy Miasta Pruszkowa – Etap II”.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3130W
  (Al. Tysiąclecia), Nr 4118W (ul. Bohaterów Wolności), Nr 3129W (ul. Tuwima)
  i Nr 3131W (ul. Warszawska) w celu wdrożenia przez Gminę projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.
 7. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej część działki nr ew. 11/3 obręb Grudów.

III.           EDUKACJI i SPORTU

 1. Przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2015.
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miejskim Klubem Sportowym ZNICZ dotyczącej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie i Miejskim Klubem Sportowym ZNICZ.
 3. Wyrażono zgodę na kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. J. Twardowskiego z siedzibą w Pruszkowie,
  Wapienna 2.
 4. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  1. pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – Pani Wandy Kurek, dotyczącym utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego.
  2. informacją o planowanej liczbie oddziałów klas pierwszych oraz o minimalnej liczbie uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017
   do szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski

IV.  ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

 1. Zaakceptowano sprawozdanie za rok 2015 Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się
  do nas” z realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach 2015-2016.
 2. Zatwierdzono plany pracy na rok 2016 dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Czubinie prowadzonego na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”.
 3. Zaakceptowano sprawozdanie za rok 2015 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszkowie z realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach 2015-2016.
 4. Zatwierdzono plany pracy na rok 2016 dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Brwinowie prowadzonego na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszkowie.
 5. Wyrażono zgodę na wynajem części powierzchni dachowej nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie, budynek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, w celu instalacji masztu telefonii komórkowej przez firmę P4 Sp. z o.o. w Warszawie na istniejącej już konstrukcji podstawie masztu.
 6. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie dotacji na dofinansowanie szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.
 7. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • ocenami merytorycznymi sprawozdań za IV kwartał 2015 r. dotyczących Domów Pomocy Społecznej w Brwinowie i Pruszkowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brwinowie i Czubinie oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w Brwinowie i Czubinie;
  • sprawozdaniem sporządzonym przez Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia
   w Piastowie Panią Katarzynę Wiśniewską z działań podjętych w 2015 r. przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie;
  • informacją Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie Pana Mieczysława Brągoszewskiego dotyczącą zawartego porozumienia kończącego spór zbiorowy wszczęty przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie;
  • informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie wystąpienia przypadku wirusa A/H1N1 na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

V.            GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 1. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • pismem informującym o wniosku Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
   w sprawie przekazania na rzecz Spółdzielni prawa własności lub użytkowania wieczystego części działki nr 331 z obr. 18 m. Pruszkowa;
  • decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję Burmistrza Gminy Brwinów Nr 38.2015 z 06.11.2015 r., zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 363/7 i nr ew. 363/8 z obrębu Żółwin gm. Brwinów;
  • pismem w sprawie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości przeznaczonej pod budowę mostu na rzece Utracie w Pruszkowie – droga nr 3142W;
  • decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2016 z dnia 28.01.2016 r., w której uchylono w części decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 2398/2015 z dnia 29.06.2015 r., stwierdzającą nabycie przez Powiat Pruszkowski z mocy prawa
   z dniem 01.01.1999 r. prawa własności gruntu położonego w Piastowie, oznaczonego jako działka nr ew. 17/2 o pow. 0,1485 ha z obr. 04, zajętego pod
   Hallera.
  • decyzją Burmistrza Gminy Brwinów Nr 2.2016 z dnia 09.02.2016 r. zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 317 oraz nr ew. 331, z obrębu Moszna-Wieś gm. Brwinów;
  • decyzją Starosty Pruszkowskiego Nr 26/2016 ustalającą odszkodowanie
   za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie powiatowej drogi publicznej –
   Kasztanowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 82/15
   o pow. 0,0054 ha oraz działka nr ew. 82/19 o pow. 0,0007 ha z obrębu Żółwin, gm. Brwinów.

VI.          PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
  • Gminy Michałowice w 2 postanowieniach (nr 17/16 i 18/16), w odniesieniu
   do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Głównej
   i Rodzinnej;
  • Gminy Brwinów w 3 postanowieniach (nr 19/16, 29/16 i 31/16), w odniesieniu
   do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych Nr 4102W
   i Sportowej;
  • Gminy Raszyn w 8 postanowieniach (nr 20/16, 21/16, 22/16, 24/16, 25/16, 26/16, 27/16, 30/16), w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Granicznej, Falenckiej, Leszczynowej i
 2. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
  • Miasta Pruszków w postanowieniu nr 14/16, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych
   – Al. Armii Krajowej, ul. Lipowej, ul. Komorowskiej, ul. B. Prusa;
  • Gminy Michałowice w 2 postanowieniach (nr 15/16, 23/16), w odniesieniu
   do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Targowej
   i Woźniaka;
  • Gminy Brwinów w postanowieniu nr 28/16, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Piłsudskiego.
 3. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Michałowice w postanowieniu nr 16/16 w odniesieniu do budowy sieci wodociągowej w działce nr ew. 296 we wsi Opacz Mała oraz w działce nr ew. 23
  we wsi Michałowice Wieś, gmina Michałowice.

VII.        KULTURY I PROMOCJI

 1. Zarząd zapoznał się z założeniami merytorycznymi I Kongresu organizacji pozarządowych, programem Powiat Społecznie Aktywny oraz z materiałami przygotowanymi dla organizacji pozarządowych.
 2. Zarząd zapoznał się z informacjami, programem oraz projektem harmonogramu konkursów dla organizacji pozarządowych na 2016 r.

BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pruszkowskiego za 2015 rok.

INNE

 1. Postanowiono nieodpłatnie przyjąć składniki rzeczowe majątku ruchomego z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszkowie, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
 2. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu aneksu nr 5 do umowy z dnia 15 lipca 2010 r. WOa – Nr 64/2010, dotyczącej użyczenia pomieszczeń w budynku przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie Powiatowemu Urzędowi Pracy.
 3. Zapoznano się ze stanowiskiem Nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego, które zostało podjęte podczas XII sesji Rady Powiatu Otwockiego.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 09.03.2016 r. wynosi 217.

Liczba etatów – 211 i 7/10 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 5;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 11;
 • osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 1.

Na dzień 10 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 216 osób. Liczba etatów – 210 i 1/5.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst