Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zostań Rodzicem Zastępczym

Aktualności, Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie serdecznie zaprasza osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie serdecznie zaprasza osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka. Wszystkie osoby zainteresowane sprawowaniem opieki zastępczej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (budynek Starostwa, wejście C, II piętro), tel. 22 738 15 02.

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lubczęściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

 Warunki, które należy spełnić, chcąc zostać rodziną zastępczą:

W myśl obowiązujących przepisów, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:
– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu
– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Ważne, aby wiedzieć że :
• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
• dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
• piecza zastępcza nie jest adopcją,
• dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami
i wielu innych trudności,
• dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości,
• kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.
Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy.
• Szkolenie ma na celu :
• pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,
• poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania
z rodziną biologiczną,
• uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,
• zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.
Szczegółowych informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Telefon: 22 738 15 02

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst