Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 22 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 15/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 11 lutego 2016 r.
  do 9 marca 2016 r. /BR-187/16/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. /BR-188/16/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
  SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2015 r. /BR-189/16/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-190/16/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-191/16/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok. /BR-192/16/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. /BR-193/16/
 12. Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2015. /BR-194/16/
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013 – 2015. /BR-195/16/
 14. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 16. Zamknięcie obrad.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst