Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 14/2016 o Pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 14/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 3 grudnia 2015 roku do 10 lutego 2016 roku

Od 3 grudnia 2015 r. do 10 lutego 2016r. Zarząd Powiatu zebrał się na 14 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. oraz
  5 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).
 2. Uchylono uchwałę Nr 43/460/2015 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych.
 3. Upoważniono Panią Ewę Rędzikowską – Zastępcę Naczelnika Wydziału Budżetu
  i Finansów do podpisywania dokumentów finansowych.
 4. Wyznaczono Pana Maksyma Gołosia i Pana Krzysztofa Rymuzę do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2015 r.
 5. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2016 roku oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu w 2016 r.
 6. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • uchwałą Nr Wa.391.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego;
  • uchwałą Nr Wa.392.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 rok.

II. INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Pruszków na lata 2016 – 2019, z perspektywą do roku 2023”.
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy Nr rej. 458/B/2015 z dnia 16.11.2015 r. ze Spółką KEWSTOKE Sp. z o.o. dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowska w Sokołowie, gm. Michałowice.
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 4118W (Al.
  Piłsudskiego) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. J. Dąbrowskiego.
 4. Pozytywnie zaopiniowano kryteria wyboru realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych.
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczący współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Miastem Pruszków, Gminą Michałowice oraz Gminą Miastem Piastów.
 6. Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr 1525W
  – ul. Parkowej w Podkowie Leśnej.
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy dotyczącej współpracy przy budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3122W ul. Długiej w Dawidach Bakowych.
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/83/2015 dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej.
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 2 do porozumienia Nr rej. 70/B/2013 z dnia 20.02.2013 r. ze Spółką INVEST REFORM Sp. z o.o., dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 2860W, ul. Nad Utratą w Walendowie, gm. Nadarzyn.
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3129W
  (ul. Dworcowa w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. C. Godebskiego.
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3101W
  (ul. Mazowiecka w Młochowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Wiejskiej.
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/30/2015 dotyczącej wykonania wielobranżowego projektu przebudowy drogi Nr 3118W – ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów.
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/50/2015 dotyczącej budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6.
 14. Upoważniono Pana Mirosława Chmielewskiego – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.
 15. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3124W (ul. Solidarności) oraz Nr 3141W (ul. Przyszłości)  w celu realizacji przez Gminę przebudowy skrzyżowań z ul. Wolności w Parzniewie.
 16. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do porozumienia Nr rej. 571/B/2015 z dnia 29.12.2015 r. z Gminą Miasto Piastów dotyczącego udostępnienia części pasa drogowego, ul. Dworcowa w Piastowie.
 17. Zatwierdzono roczne sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015.
 18. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • pismem Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 01.12.2015 r., w sprawie wspólnej realizacji budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 3135W
   – ul. Warsztatowa w Pruszkowie;
  • pismem Burmistrza Gminy Brwinów – Pana Arkadiusza Kosińskiego w sprawie nadania statusu drogi powiatowej ciągowi ul. Działkowej i projektowanej ulicy łącznikowej pomiędzy ul. Działkową i ul. Gomulińskiego.

III.           EDUKACJI i SPORTU

 1. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres I kwartału 2016 roku.
 2. Nie wyrażono zgody na zatwierdzenie od dnia 1 stycznia 2016 r. ½ etatu referenta
  administracyjnych w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie.
 3. Udzielono pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży/10.1.1. Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych)” oraz we wszelkich sprawach dotyczących osi priorytetowej „X Edukacja dla rozwoju regionu. 10.3 Doskonalenie zawodowe. Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów”.
 4. Przekazano nieodpłatnie pomoce dydaktyczne o łącznej wartości brutto 278 540,11 zł
  na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych, środkami pochodzącymi
  z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata
  2016 – 2020.
 6. Ustalono na rok 2016 stawkę miesięczną dotacji na jednego ucznia, słuchacza lub wychowanka w niepublicznych szkołach/placówkach oświatowych dotowanych przez Powiat Pruszkowski.
 7. Przeznaczono środki finansowe zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 r.
  na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 129 000 zł.
 8. Ufundowano puchary sportowe dla laureatów XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pruszkowa w Kulturystyce i Wyciskaniu Sztangi Leżąc w kwocie 900 zł

IV. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

 1. Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
 2. Pozytywnie zaopiniowano Aneks Nr 1 do umowy Nr rej. 483/B/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie dotacji celowej na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”.
 3. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu wolnej powierzchni w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie oraz dwóch miejsc garażowych zlokalizowanych na terenie SPZ ZOZ w Pruszkowie na czas oznaczony do trzech lat, z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Pruszkowie.
 4. Upoważniono Panią Hannę Szymańską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: „Adaptacja na potrzeby administracyjno-biurowe pomieszczeń w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego waz zakupem wyposażenia”.
 7. Zatwierdzono przesunięcie środków w planie finansowym na 2015 r. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie.
 8. Zatwierdzono przesunięcie środków w planie finansowym na 2015 r. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie.
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 4 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015 – 2016”.
 10. Dokonano spłaty raty oraz odsetek za grudzień 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 roku.
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącej dotacji celowej na zadanie
  : ”Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”.
 12. Zapoznano się z wyjaśnieniami dyrektora DPS w Czubinie dotyczącymi wyników kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w DPS w Czubinie w zakresie podejrzenia występowania pasożyta świerzbowca u mieszkańców Domu.
 13. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 3 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015 – 2016”.
 14. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 5 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015 – 2016”.
 15. Zmieniono Uchwałę Nr/140/2581/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2017.
 16. Zapoznano się ze stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2016 rok.

V.            GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Ogłoszono dwa przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
  nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, na okres trzech lat.
 2. Postanowiono obciążyć Wspólnotę Mieszkaniową karą na mocy umowy z dnia 9 listopada 2015 r. o użyczenie nieruchomości w celu wykonania termomodernizacji budynku przy
  Kościuszki 36 za okres od 19 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r. tj. za cztery dni, (na łączną kwotę 4 tys. zł.).
 3. Postanowiono wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 4439/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.11.25 r. uchylającą decyzję Starosty Pruszkowskiego Nr 34/2015 ustalającą wysokość odszkodowania za grunt przeznaczony pod poszerzenie dróg powiatowych w trybie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 108/99 o pow. 5871 m2 oraz dz. nr ew. 108/100 o pow. 8711 m2 z obr. Walendów, gm. Nadarzyn.
 4. Postanowiono zawrzeć wstępne porozumienie z Gminą Brwinów o przekazanie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego części nieruchomości położonej we wsi Koszajec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1 o pow. 2,6329 ha, nr ew. 2/1
  o pow. 0,1984 ha, nr ew. 2/2 o pow. 0,0053 ha, nr ew. 3/1 o pow. 0,1985 ha oraz nr ew. 3/2 o pow. 0,4718 ha znajdującej się w pasie drogi powiatowej.
 5. Postanowiono przyłączyć się do protestu samorządów lokalnych dotyczącego budowy gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska.
 6. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi publicznej ul. Długiej, oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 104/1 o pow. 0,0025 ha oraz
  nr ew. 105/1 o pow. 0,0023 ha obr. Łady gm. Raszyn.
 7. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi publicznej ul. Długiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 106/1 o pow. 0,0036 ha obr. Łady
  Raszyn.
 8. Postanowiono podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania należności w sprawie odmowy zapłaty przez spółkę Orange Polska wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, ostatecznie kierując sprawę na drogę postępowania sądowego.
 9. Powołano komisję przetargową w celu wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha z obr. Parzniew,
  Brwinów.
 10. Zaakceptowano treść umowy użyczenia od Gminy Michałowice lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opaczy – Kolonii przy ul. Ryżowej 90, w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 11. Wyrażono zgodę na zapłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie powiatowej drogi publicznej – ul. Książenickiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 425/116 o pow. 0,0386 ha z obrębu Owczarnia, gm. Brwinów w kwocie 64 848 zł tj. 168 za m2.
 12. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 35 850 zł 150 zł/m2 z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 53/8
  o pow. 239 m2, z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn.
 13. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy użyczenia firmie „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul Daszyńskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 102 z obr. 19.
 14. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 4200 zł tj. 120 zł/m2 z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Granicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/1
  o pow. 35 m2, z obrębu Terenia gm. Brwinów.
 15. Wyrażano zgodę na udzielenie pisemnej zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wniosku PGE Dystrybucja S.A.
 16. Wyrażono zgodę na obniżenie ceny wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego
  do kwoty 3100 zł w sprawie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/31, o powierzchni 2,0655 ha z obr. Parzniew, gmina Brwinów.
 17. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej
  Leszczynowej w Raszynie, oznaczonej jako działka 84/18 o pow. 0,0020 ha z obrębu 8
  – Laszczki w gm. Raszyn.
 18. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej
  Źródlanej w Raszynie, oznaczonej jako działka nr 2/3 o pow. 0,0102 ha z obrębu 4
  – Falenty Duże w gm. Raszyn.
 19. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • pismem informującym o zainteresowaniu gruntami pod budowę torów treningowych do celów organizacji kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 grudnia 2015 r. utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy dotyczącą zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w miejscowości Falęcin gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/3.

VI.          PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
  • Gminy Brwinów w postanowieniu nr 7/16, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy.
 2. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy:
  • Gminy Brwinów w postanowieniu nr 122/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. T.W. Wilsona;
  • Miasta Pruszków w postanowieniu nr 124/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Bohaterów Warszawy;
  • Gminy Michałowice w postanowieniu nr 125/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
  • Gminy Michałowice w postanowieniu nr 128/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 129/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 130/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
  • Gminy Michałowice w postanowieniu nr 131/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Głównej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 1/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 2/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 3/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 4/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 8/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej.
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 9/2016, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Falenckiej, ul. Wygody,
   Olszynowej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 11/16, w odniesieniu do obszaru przyległego
   do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 12/16, w odniesieniu do obszaru przyległego
   do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Źródlanej;
  • Miasta Pruszków w postanowieniu nr 13/16, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Komorowskiej.
 3. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 123/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej
   – ul. Sokołowskiej;
  • Miasta Pruszków w postanowieniu nr 126/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej
   – ul. Bohaterów Warszawy;
  • Miasta Piastów w postanowieniu nr 127/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej
   – Warszawskiej;
  • Gminy Raszyn w postanowieniu nr 5/16, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – Falenckiej, ul. Leszczynowej,
   ul. Sokołowskiej;
  • Gminy Michałowice w postanowieniu nr 6/16, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego drogi powiatowej oraz obszaru przyległego do pasa drogowego dróg powiatowych – Głównej i ul. Brzozowej;
  • Miasta Piastów w postanowieniu nr 10/16, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej
   – ul. J. Tuwima.
 4. Zapoznano się oraz przedstawiono uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa.
 5. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
  • uchwałą podjętą przez Radę Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015 roku
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej;
  • uchwałą podjętą przez Radę Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015 roku
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Sękocin Nowy i Laszczki w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721.

VII.        KULTURY I PROMOCJI

 1. Odmówiono zlecenia Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego tematycznie do wydarzeń związanych
  z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”, ze względu na brak środków finansowych w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na jego realizację.
 2. Wybrano ofertę złożoną przez Międzyszkolny Klub Sportowy PRUSZKÓW na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sport dla seniorów i juniorów”.
 3. Wybrano dwie oferty złożone przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Pruszków oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno – terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej pod nazwą „Organizacja integracyjnego spotkania świątecznego dla osób niepełnosprawnych”.
 4. Wybrano trzy oferty organizacji na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającej na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pruszkowskim tj. ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych – na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  w Piastowie przy ul. Namysłowskiego 11, ofertę Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 oraz ofertę Fundacji Pomoc Prawna Rodzinie – na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4.
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Książnicą Pruszkowską im. Henryka Sienkiewicza, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 13 o udzielenie dotacji.
 6. Zlecono Fundacji „Toto Animo” z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu pomocy społecznej – pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn.”Zima Rytro 2016”, w okresie od 2 lutego do 29 lutego 2016 r.
 7. Zapoznano się ze sprawozdaniem merytorycznym Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie sporządzonym za 2015 rok.

VIII. BEZPIECZEŃSTWA

 1. Utworzono partnerstwo mające na celu realizację projektu budowy zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności dla Powiatu Pruszkowskiego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Pruszkowie, dotyczącej najmu pomieszczeń w budynku Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie, w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

IX. INNE

 1. Wystąpiono do Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Upoważniono Pana Maksyma Gołosia – Starostę Powiatu Pruszkowskiego
  do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Upoważniono Panią Ewę Borodzicz – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.
 4. Zapoznano się ze skargą Stowarzyszenia „SZPALER”, kierowaną do Wojewody Mazowieckiego, na nienależyte wykonywanie zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.
 5. Zapoznano się z pismem Państwa Katarzyny i Jana Landowskich z dnia 11 grudnia 2015 r. wyrażających protest przeciwko polityce urbanizacyjnej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice na terenie wsi Sokołów.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 10.02.2016 r. wynosi 216.

Liczba etatów – 210 i 1/5 w tym:

 • osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 5;
 • osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 10;
 • osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 3.

 

Na dzień 2 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 214 osób. Liczba etatów – 208 i 3/40.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst