Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Starosta Pruszkowski poszukuje kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu

Aktualności

Starosta Pruszkowski poszukuje kandydata na stanowisko:
–     skarbnika powiatu
–     wymiar etatu – 1 etat

Główne obowiązki:
1. prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania;
2. prowadzenia rachunkowości jednostki;
3. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
4. dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;4. spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych;
2. znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji;
3. umiejętność pracy w zespole;
4. odporność na stres;
5. komunikatywność;
6. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. kopia dowodu osobistego;
2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy;
4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
6. życiorys i list motywacyjny;
7. wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa bip.powiat.pruszkow.pl lub do pobrania w kadrach starostwa.

Dokumenty należy składać w terminie do 18.02.2016 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, III piętro, pok. nr 318, z dopiskiem „Oferta pracy Skarbnik”. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 738-15-51 lub 738-14-21. Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązana jest złożyć zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z KRK.

BIP – http://bip.powiat.pruszkow.pl/?a=17256

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst