Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 13/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 13/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 listopada do 2 grudnia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu zebrał się na 5 posiedzeniach, na których rozpatrzył sprawy z zakresu:

I. BUDŻETU

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r., (Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. oraz 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.).
2. Zapoznano się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Polityki Społecznej w sprawie dokonywania zmian w planach dotacji na 2015 r.
3. Przyjęto projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
4. Przyjęto projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016.

II. INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 4 do umowy nr WI/21/2015 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
2. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 5 do umowy nr WI/22/2015 dotyczącej wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Długiej na odcinku pomiędzy ulicami Reymonta i Słowackiego w Pruszkowie.
3. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy nr WI/56/2015 dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania dróg Nr 3103W i Nr 2849W w miejscowości Krakowiany.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/45/2015 dotyczącej przebudowy pomieszczeń na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców wraz z wyposażeniem.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką KEWSTOKE Sp. z o.o. dotyczącej wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu i przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3115W – ul. Sokołowska w Sokołowie.
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia z dnia 04.02.2014 r. ze Spółką YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o. o.
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką LS ASMET Sp. z o. o. S.K.A. dotyczącej wykonania projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu i przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3111W Domaniew-Koszajec.
8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów do umowy Nr rej. 137/B/2015 z dn. 22.05.2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi przez Gminę pomocy rzeczowej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej – ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej w Żółwinie.
9. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem Stowarzyszeń działających na rzecz drzew przy WKD kierowanym do Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zachowania drzew znajdujących się wzdłuż trasy Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
2) pismem Stowarzyszeń działających na rzecz drzew przy WKD kierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym podjęcia działań zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów oraz wstrzymania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakazującej usunięcie wszystkich drzew rosnących w odległości do 15m od osi skrajnego toru linii kolejowej WKD;
3) pismem mieszkańców Gminy Brwinów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody, w związku z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakazującą usunięcie wszystkich drzew i krzewów rosnących w odległości mniejszej niż 15m od osi skrajnego toru linii kolejowej WKD;
4) pismem Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie podjęcia działań zmierzających do szybkiego rozwiązania problemów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych;
5) pismem Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie propozycji współpracy Gminy Brwinów z Powiatem Pruszkowskim przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1509W Żuków-Czubin z funduszy PROW w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

III. EDUKACJI I SPORTU

1. Pozytywnie zaopiniowano treść wniosku o udzielnie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
2. Powołano komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Postanowiono uruchomić lodowisko na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.
4. Zapoznano się z pismem Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w spawie przyznania Powiatowi Pruszkowskiego na rok 2015 kwoty 30.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach zawodowych.

IV. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

1. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Informatyzacja SPZ ZOZ w Pruszkowie”.
2. Omówiono „Koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”, wykonaną przez firmę ATELIER TEKTURA Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 22/1.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” – wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.
4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącej dotacji celowej na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie.
5. Dokonano spłaty raty oraz odsetek za listopad 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie w dniu 26 marca 2015 roku.
6. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) pismem APTE-MEDICA Sp. z o.o. dotyczącym zaprzestania pracy w soboty Apteki MAXFARM znajdującej się przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie, z uwagi na malejące zainteresowanie pacjentów;
2) pismem Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie Mieczysława Brągoszewskiego kierowanym do Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych NFZ Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie braku akceptacji propozycji planu rzeczowo-finansowego na I półrocze 2016 r., w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.

V. GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zaakceptowano treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Skarbem Państwa i Gminą Brwinów.
2. Udzielono zgody właścicielskiej na udostępnienie dz. nr ew. 1/2, 14/1, 175/6 obr. Parzniew, gm. Brwinów w celu wykonania odwiertów, za jednorazową opłatą w wysokości 50 zł za jeden odwiert, (łącznie 650 zł).
3. Postanowiono wnieść odwołanie od decyzji warunkowej Nr 38.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 6.11.2015 r. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 363/7 i nr ew. 363/8 z obrębu Żółwin gm. Brwinów.
4. Wyrażono zgodę na nieodpłatne uporządkowanie działki nr ew. 60 o pow. 4,0957 ha z obr. 20 m. Brwinowa, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego.
5. Pozytywnie zaakceptowano treść umowy użyczenia od Gminy Raszyn lokalu w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zapoznał się z:
1) decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.11.2015 r. o ustaleniu odszkodowania w wysokości 123 884,25 zł na rzecz Powiatu Pruszkowskiego za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 629/2 o pow. 0,0240 ha z obr. Wolica w gm. Nadarzyn;
2) pismem osoby zainteresowanej zakupem, na cele sportowo-rekreacyjne, działek nr 299/42, 299/43, 299/46, 299/47 i 299/44 położonych w Pszczelinie gm. Brwinów, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego;
3) pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazującym projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zapobiegania degradacji gruntów, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz prowadzenia kontroli i sprawozdawczości w zakresie ochrony gruntów rolnych.

VI. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 115/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 119/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej.
2. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 114/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
2) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 116/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Wygody;
3) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 117/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Źródlanej;
4) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 118/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Brzozowej;
5) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 121/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej.
3. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1) Miasta Piastowa w postanowieniu nr 120/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego drogi powiatowej – Al. Tysiąclecia, (inwestycja obejmuje nieruchomości położone w Pruszkowie i Piastowie).

VII. KULTURY I PROMOCJI

1. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
4. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw i działań profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
5. Postanowiono unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
6. Wybrano ofertę złożoną przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Pruszków na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja szkolenia dla kadr pracujących z osobami ze spektrum autyzmu”.
8. Wybrano ofertę złożoną przez Fundację „Toto Animo” na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania – wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu, pod nazwą „Organizacja warsztatów świątecznych”.
9. Wybrano ofertę złożoną przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego tematycznie do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”.
10. Postanowiono unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania pod nazwą „Popularyzacja sportów obronnych wśród dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego.

VIII. BEZPIECZEŃSTWA

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie zakupu materiałów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
IX. INNE

1. Postanowiono przyznać nagrodę Pani Hannie Kani – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.
2. Postanowiono przyznać nagrodę Pani Katarzynie Wiśniewskiej – Dyrektorowi ZOW w Piastowie.
3. Zapoznano się ze stanowiskiem Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wykonywania i egzekwowania, przez organy architektoniczno-budowlane, obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w dniu 2 grudnia 2015 r. zatrudnionych było 214 osób.
Liczba etatów – 208 i 3/40, w tym:
1) osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu);
2) osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 6;
3) osoby zatrudnione na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym – 11;
4) osoby odbywające staż w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie – 4.

Na dzień 11 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 214 osób. Liczba etatów – 208 i 3/40.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst