Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XLI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx
ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zmianami).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834), zawiadamiam,
że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 24/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 10 listopada 2021 roku do 8 grudnia 2021 roku /BR-483/2021/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-484/2021/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-485/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 /BR-486/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-476/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2022 /BR-477/2021/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-487/2021/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań profilaktycznych
  w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
  do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2024
  /BR-488/2021/.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu
  do wydania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady powiatu
  /BR-489/2021/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2022 rok /BR-490/2021/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2022 rok /BR-491/2021/.
 6. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

BR_476_2021_projektWPF_2022
BR_483_2021_informacja o pracy zarządu
BR_484_2021_wpf BR_485_2021_zmiany w budżecie
BR_486_2021_wydatki niewygasające
BR_487_2021_harmonogram pracy aptek
BR_488_2021_program działań profilaktycznych prawidłowe metody wychowawcze
BR_489_2021_wskazanie wiceprzewodniczącego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu rady
BR_490_2021_zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej
BR_491_2021_plan pracy rady powiatu na 2022 r_

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst